حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

روز یکشنبه ۱۲ شهریورماه،شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، شوشتر، کرمانشاه و اهواز مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به برگزاری تجمع زدند.

بر اساس این گزارش،بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.