حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای مختلف کشور روز یکشنبه 14 اسفند ماه با برپایی تجمعاتی خواستار رسیدگی به خواست و مطالبات خود شدند.

بازنشستگان در شهرهای کرمانشاه، اهواز، شوش و شوشتر همانند سایر همکاران خود رد شهرهای دیگر مهم‌ترین خواسته‌ های خود را برخورداری از مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و حذف بیمه تکمیلی با اجرای قانون الزام، عدم واگذاری بانک رفاه و اجرای بیست و پنج درصد متناسب‌ سازی عنوان کرده اند. در این گزارش به نقل از یکی از کارگران آمده است: “تغییر ساختار مدیریتی سازمان به شورای عالی، افزایش سالیانه حقوق طبق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی، دریافت عیدی کارگری و تایید صلاحیت تعدادی از کاندیداهای کانون بازنشستگان از دیگر خواسته‌ های آنها است.”