حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان تامین اجتماعی

روز چهارشنبه 29 شهریورماه،شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، شوش، شوشتر، دزفول، سنندج، کرمانشاه و اهواز مقابل اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،خواستار “اجرای صحیح مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی، ترمیم مستمری‌ های خود، بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی” شدند.