حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان صنعت نفت اصفهان

روز شنبه ۲۳ بهمن ماه، شماری از بازنشستگان صنعت نفت اصفهان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی صنعت نفت واقع در خیابان میرداماد این شهر، دست به تجمع زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، تجمع کنندگان مطالبات خود را در ۳۰ بند صورتجلسه کرده و توسط نماینده خود به دفتر وزیر نفت ارسال کرده اند. آنها اعلام کرده اند در صورت عدم تحقق مطالباتشان دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.