حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در استانهای مختلف کشور

روز دوشنبه 13 آذرماه، جمعی از بازنشستگان مخابرات در چند استان کشور در اعتراض به عدم‌ رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،استانهای تهران، تبریز، همدان، کرمان، ارومیه، گلستان، فارس، کردستان، خوزستان، اصفهان، مازندران، لرستان، اردبیل و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند. اعتراض اصلی بازنشستگان “عقب‌ افتادن دستمزدهاو تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت” است. وضعیت نامناسب اقتصادی در ایران موجب شده است تا تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت معیشت از سوی کارگران و بازنشستگان و پرستاران روند روبه‌رشد پیدا کند.