حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

روز دوشنبه ٢۶ تیرماه، بازنشستگان مخابرات در خوزستان، آذربایجان غربی، سنندج، کرمانشاه، مشهد، مازندران، شوش، رشت، اهواز، اصفهان و گیلان، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این اعتراضات در تهران، مقابل مجلس رژیم و در شهرهای دیگر مقابل ادارات تأمین اجتماعی و مخابرات برگزار می‌شود. محور تجمعات بازنشستگان «مشاغل سخت و زیان‌آور» مطالبه‌ی ایجاد تناسب در پرداخت مبالغ، متناسب‌‌سازی میان خود و بازنشستگانی که براساس ۳۰ سال، ۳۵ سال و بیش‌تر سابقه‌ی بیمه دارند و به علاوه اعتراض به عدم تطابق حداقل مستمری با ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، اجرای متناسب‌سازی به شکل ناهماهنگ با صندوق‌های کشوری و لشگری، بی‌توجهی دولت به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، تطابق نداشتن مبالغ متناسب‌سازی و نحوه‌ی محاسبه‌ی مستمری میان بازنشستگان همکار تأمین اجتماعی و غیر همکار، اجرا نشدن متناسب‌سازی برای بازنشستگان سال ۹۹، عدم مشارکت برابر ذینفعان در ساختار مدیریتی تأمین اجتماعی، محقق نشدن واگذاری سهام شستا به بازنشستگان، پرداخت مزایای دوران اشتغال به بازنشستگان مناطق جنگی و عملیاتی، نبود سطح‌بندی در خدمات درمانی و باز شدن پای بیمه‌ی تکمیلی به درمان تأمین اجتماعی و افزایش نیافتن مستمری در چند نوبت از سال برای پوشش تورم است.