حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در شهرهای مختلف

روز سه شنبه 25 مهرماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در استان ها و مراکز شهرهای مختلف ازجمله کردستان، کرمانشاه، خوزستان، همدان، قزوین و دیگر شهرهای ایران دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

اعتراض به مستمری زیر خط فقر، اعتراض به تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان فرهنگی و نارضایتی نسبت به افزایش هزینه‌های درمان، مهم‌ترین راهبردهای این تجمعات اعتراضی بازنشستگان است.بازنشستگان خواستار افزایش حقوق ماهانه براساس خط فقر و اصول قانونی هستند و می‌گویند باید بودجه همسان‌سازی به میزان مناسب اختصاص یابد.