حزب کمونیست ایران

گردهمایی بازنشستگان کشوری در کرمانشاه

روز دوشنبه 3 مهرماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در کرمانشاه دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

بازنشستگان نسبت به اجرایی نشدن طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا،افزایش مشکلات اقتصادی،عدم برخورداری از حمایت های بیمه درمانی تکمیلی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه برای خود معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذران زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده؛معترضین انتظار دارند تا قبل از پایان تابستان همسان‌سازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود.