حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

روز یکشنبه 25 تیرماه،بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر ایران در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، ساری، رشت، کرمان و چند شهر دیگر با تجمع مقابل ساختمان تامین اجتماعی شهرهای نامبرده و با سردادن شعارهای اعتراضی و همچنین در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.خواسته های این معترضان،افزایش حقوق و مزایا، اجرای طرح همسان سازی و تامین بیمه درمانی خود و خانواده هایشان بوده است.بازنشستگان مهم‌ترین مطالبه‌ی خود را افزایش مستمری‌ها به اندازه‌ی خط فقر و هزینه‌های زندگی می‌دانند.