حزب کمونیست ایران

گردهمایی سراسری بازنشستگان کشوری

روز سه شنبه 4 مهرماه،جمعی از بازنشستگان کشوری در استان ها و مراکز شهرهای مختلف ازجمله اهواز، همدان، قزوین، ایلام، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان و دیگر شهرهای ایران دست به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی زدند.

بازنشستگان نسبت به اجرایی نشدن طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا،افزایش مشکلات اقتصادی،عدم برخورداری از حمایت های بیمه درمانی تکمیلی و محرومیت از تامین مایحتاج اولیه معترض هستند.آنها در تشریح مطالبات خود می‌گویند:حقوقشان برای گذران زندگی ناکافی‌ست؛همسان‌سازی حقوق بازنشستگان وعده‌ای است که محقق نشده؛معترضین انتظار دارند تا قبل از پایان تابستان همسان‌سازی با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود.