حزب کمونیست ایران

گردهمایی معلمان خرید خدماتی

معلمان طرح خرید خدمات آموزش و پرورش، روز سه شنبه 23 آذر ماه با برپایی تجمع در برخی از شهرهای کشور مخالفت خود را با کاهش روزهای بیمه ماهیانه و حقوق خود اعلام کردند.

نماینده معترضان در اینباره گوید، معلمان طرح خرید خدمات سالیان سال با مدارک دانشگاهی معتبر، حقوق‌های کم و بیمه‌های نامشخص و در این سال‌های کرونایی با شامل نشدن طرح اینترنت به معلمان و تهیه اینترنت از جیب خودشان، به دانش‌آموزان کمک کرده اند.  وی می افزاید، اکنون آموزش و پرورش قصد دارد روزهای بیمه ماهیانه و حقوق معلمان را کاهش دهد.