حزب کمونیست ایران

گردهمایی پرستاران تامین اجتماعی

شماری از پرستاران تأمین اجتماعی روز شنبه ۲۰ فروردین‌ماه، پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات‌شان با مسئولین مربوطه، دست به تجمع اعتراضی زدند.

این پرستاران سال گذشته نیز برای اجرایی شدن ماده ۷۶ تأمین اجتماعی چند بار اقدام به حرکت‌های اعتراضی کرده بودند. در بند یک ماده ۷۶ تأمین اجتماعی آمده است که پرستاران با ۲۰ سال سابقه کار متوالی بازنشسته خواهند شد. اگر کار پرستاری متوالی نبود، زمان بازنشستگی آنان ۲۵ سال است. در همین قانون ذکر شده که پرستاران تأمین اجتماعی پس از باز‌نشستگی به ازای هر سال سابقه بیمه، یک‌ماه و نیم حق بیمه به آنها تعلق می‌گیرد. پرستاران معترض می‌گویند سازمان تأمین اجتماعی از اجرای ماده ۷۶ قانون سر باز می‌زنند و به آن عمل نمی‌کند.