حزب کمونیست ایران

گردهمایی کارگران بازنشسته هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز چهارشنبه ۱۳ بهمن شماری از کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در محدوده ساختمان مدیریت این شرکت دست به تجمع زدند.

بازنشستگان معترض، که طی سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ بازنشسته شده اند، عدم پرداخت سنوات شغلی مربوط به مرخصی ذخیره خود را از دلایل برگزاری این تجمع عنوان کرده اند. آنها می گویند در صورتی ادامه بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.