حزب کمونیست ایران

گزارشی از تجمع کارگران پالایشگاه نفت آبادان

روز پنجشنبه 16 آذرماه،جمعی از کارگران شرکت پالایش نفت آبادان برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض خواستار تبدیل وضعیت خود از ارکان ثالث به قراردادی معین هستند.همچنین در این گزارش آمده است،بهره مندی از نفت کارت، حق شیفت و اضافه کار، پاداش، امتیاز مسکن، باشگاه های ورزشگاه و استخرها از دیگر مطالبات این کارگران به شمار می آید.شایعات در مورد افراد سفارش شده که با دستور مستقیم مدیرعامل پالایشگاه تبدیل وضعیت شدند،به این اعتراضات شدت بخشیده است.