حزب کمونیست ایران

گزارش دیده‌بان حقوق بشر دربارە کشتار کولبرها توسط رژیم

سازمان دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه 18 تیرماه، بە کشتار کولبرها در مناطق مرزی کوردستان واکنش نشان داد و گفتە است: “ماموران جمهوری اسلامی از “قوه قهریه کشنده” علیه کولبرها استفاده می‌کنند.”

دیده‌بان حقوق بشر با بیان اینکە کولبران دسترسی محدودی به عدالت یا راه‌حلی قانونی برای این نقض حقوق بشری دارند، اعلام کردە کە “ماموران حکومت ایران با کولبران بازداشت‌شده بدرفتاری کرده‌اند.” در این گزارش با اشارە بە سابقە سرکوب طولانی مدت از سوی رژیم جمهوری اسلامی در کوردستان آمدە است:”آمار بالای بیکاری و فقر از جمله عوامل اشتغال مردم به باربری مرزی، یا کولبری، ، شده است که از لحاظ جسمی طاقت‌فرسا و شغلی خطرناک است