حزب کمونیست ایران

گزارش سازمان جهانی کار درباره افزایش آمار کودکان کار

بر اساس مقاله جدید منتشر شده توسط سازمان جهانی کار در روز پنجشنبه 16 آذرماه،تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست می‌تواند باعث افزایش چندبرابری میزان احتمال پیوستن کودکان به بازار کار شود.

۷۰ درصد از کل کودکان کار در بخش کشاورزی فعال هستند که بیشترین میزان آن در قاره آسیا و سپس آفریقا مشاهده می‌شود.این مقاله در مورد کار کودکان و نسبت آن با تغییرات آب و هوایی،در حالی منتشر می‌شود که نمایندگان کشورها برای بحث در مورد اقدامات برای مهار تغییرات آب و هوایی در کنفرانس پاریس قرار بود تا موارد الزامی درباره کنترل تخریب محیط زیست را رعایت کنند.اما همزمان با چهاردهمین کنفرانس مربوط به منع کار کودک،هنوز اقدامی جدی در این حوزه صورت نگرفته است.در این گزارش،کودکان به‌عنوان یکی از گروه‌های جمعیتی در معرض بیشترین خطر شوک‌های سیستماتیک ناشی از تغییرات آب و هوایی شناخته شده‌اند.افزایش فقر ناشی از خشکسالی و کاهش سطح آب‌های سطحی و فرسایش خاک بیش از هرچیز روستاها را در بر می‌گیرد و باعث می‌شود نیاز به نیروی کار کودک افزایش یابد.همچنین افزایش فقر خانوار روستایی باعث گسیل بخشی از کودکان به شهرها در قالب نیروی کار کودک در شهر شود.