حزب کمونیست ایران

گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبراندر٦ ماە نخست سال٢٠٢١

در شرایطی که بحران کرونا در ایران روزانه صدهانفر قربانی می‌گیرد، کولبران برای بدست آوردن یک لقمه نان علاوه بر خطر مبتلا شدن به کرونا باید خطر سقوط از پرتگاه، غرق شدن در رودخانه، یخ‌زدن در برف و کولاک، رفتن روی مین‌‌های بجامانده از جنگ ارتجاعی ایران و عراق و سرانجام خطر مرگ در اثر شلیک مستقیم مزدوران سرمایه را هم به جان بخرند. کولبرانی که در جستجوی نان زیر سایه مرگ به کار حمل محموله در نوارمرزی روی می‌آورند، در واقع نیروی کار اجیر شده تجار و دلالانی هستند که در شهرها و روستاهای مرزی کردستان مستقر هستند. آنها اجناسی را از یک نقطه‌مرزی روانه و یا دریافت می‌کنند و بیشترین و بالاترین منفعت‌ها را بی‌آنکه هیچ خطری تهدیدشان کند به جیب می‌زنند و  در مقابل دستمزدهای ناچیزی به کولبران می‌پردازند. طی سال‌های اخیر رکود شدید اقتصادی در ایران و تنگناهای مالی جمهوری اسلامی به عنوان محرکی برای توسعه تجارت کالاهای “قاچاق” در مناطق مرزی کردستان عمل کرده است. در این سال‌ها پا به پای افزایش نرخ بیکاری در شهرهای کردستان شمار بیشتری از کارگران بیکار به کولبری روی آورده‌اند و هر اندازه که شمار کولبران افزایش پیدا کرده دستمزد ناچیز آن‌ها کاهش پیدا کرده است. کولبران اگر در گذشته برای حمل هر کیلو بار مبلغ ١٧ تا ۱۸ هزار تومان دریافت می‌کردند اکنون مجبورند در ازای حمل هر کیلو ده هزار تومان، کوله‌ها را از گذرگاه‌های مرگ عبور دهند. آن‌ها در جستجوی نان مجبورند کولبری کنند و همین جبر نان است که باعث شده خطرات و سختی‌های راه را با جان بخرند. اما اگر افزایش شمار کولبران کاهش شدید دستمزد آنان را در پی داشته است، در مقابل کسب و کار بخش‌هایی از بورژوازی تجاری را پر سودتر کرده است. آن‌ها برای کسب سود بیشتر با جان و زندگی کولبران بازی می‌کنند.

این شرایط سخت و دشواری که رژیم به زحمت‌کشان نوار‌مرزی تحمیل کرده گوشه‌ای از پیامدهای سیاست شوونیستی جمهوری‌اسلامی علیه مردم کردستان است که طی چهار دهه گذشته با تکیه به میلیتاریزه کردن این منطقه و اعمال سیاست‌های سرکوبگرانه، اشغال‌گرانه و امنیتی کردن فضای شهرها آن را پیش برده است. همین سیاست و پافشاری رژیم جمهوری‌اسلامی بر تداوم آن، زمینە تداوم جنبش انقلابی کردستان را فراهم کردە است. جنبش رادیکالی که کارگران، زحمتکشان و کولبران کردستان نیروی محرکه اصلی آن هستند، جنبشی کە چنین محرومیت‌ها و بی‌حقوقی‌هایی را سرنوشت محتوم مردم ستمدیده کردستان نمی‌داند و می‌خواهد به این همه مصائب، محرومیت و ستمگری‌ها پایان بخشد.

بدون شک کارگران و مردم زحمت‌کش کردستان در این مبارزە انقلابی و حق‌طلبانه تنها نیستند و کارگران و مردم زحمت‌کش سایر نقاط ایران را کە آن‌ها نیز از حاکمیت اسلامی بە تنگ آمدەاند به همراە دارند. فعالین و پیشروان جنبش کارگری ایران لازم است جهت آشنا کردن هر چه بیشتر کارگران ایران و افکار عمومی با شرایط پر مخاطره “پدیده” کولبری، درد، رنج و مبارزه حق‌طلبانه کولبران را امر خود بدانند و علیه کشتار آنان و در دفاع از حقوق انسانی این هم طبقه‌ای‌های خود، از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.

در شرایطی که کشتار کولبران ادامه دارد، مردم کردستان و در پیشاپیش آنان کارگران نباید در مقابل این جنایت و زورگویی آشکار رژیم جمهوریاسلامی دست روی دست بگذارند. کارگران و مردم ستمدیده کردستان که در سالهای اخیر صحنههای پر شوری از مبارزه علیه زور و اجحاف رژیم را به نمایش گذاشتهاند نباید نسبت به کشتار کولبران بیتفاوت باشند. لازم است فعالین و پیشروان جنبش کارگری و انسانهای مبارز در کردستان برای برپائییک کمپین سیاسی و تبلیعی علیه کشتار کولبران دست به دست هم بدهند و آن را به یک جنبش اعتراضی تبدیل کنند.

مبارزه علیه کشتار کولبران و کولبری که بردگی مدرن است بخشی از مبارزه برای رفع تضاد طبقاتی حاکم و مبارزه برای رفع ستم ملی و استقرار جامعهای شایسته انسان است. بیایید همه با هم صف این مبارزه را تقویت کنیم.

در حالی داریم وارد پنجمین سال از کار و فعالیت کولبر نیوز به عنوان رسانه‌ای که سعی کرده است در چهار سال گذشته “انعکاس‌دهندە صدای درد و رنج کولبران، کارگران و مردم ستمدیده کردستان” باشد، می‌شویم که در بامداد روز یک‌شنبه۳۰ خردادماه ۱۴۰۰، رفیق و همکار عزیزمانکاک فرهاد شعبانی را برای همیشه از دست دادیم. کاک فرهاد جدا ٤٢ سال کار و فعالیت سیاسی‌اش در دفاع از محرومان و زحمت‌کشان کردستان، طی چهار سال گذشته نیز که در کولبر نیوز مشغول کار و فعالیت بود، یکی از فعال‌ترین و زحمتکش‌ترین اعضای هیأت مدیره بود و توانسته بود در مدت کوتاهی به عنوان صدایرسای کولبران و زحمتکشان در اذهان عمومی ظاهر شود. بدون شک از دست دادن این عزیز و یار و یاورزحمتکشان برای ما، کولبران، جنبش چپ و جنبش انقلابی کردستان ضایعه‌ای بزرگ است و تنها با ادامه  دادن راه و آرمان‌هایش است که می‌توان جای خالیش را پر کرد.

در پایان نیز به عنوان هیأت مدیره کولبر نیوز از این طریق به خانواده و رفقای کاک فرهاد شعبانی تسلیت عرض می‌کنیم و خود را در غم بزرگتان شریک می‌دانیم.

در ادامه توجه شما را به آمار گردآوری شده کولبر نیوز جلب می‌کنیم:

بااستنادبهآمارثبتشدهدرکولبرنیوزدر٦ ماە نخستسال٢٠٢١جمعاً١٠٤کولبروکاسبکاردرمناطقمرزیومسیرهایبینجاده‌ایاستان‌هایآذربایجانغربی،کردستانوکرمانشاهبراثرعواملیهم‌چونتیراندازیمستقیمنیروهاینظامیرژیم،بهمنوسرمازدگی،رفتنرویمین،سقوطازکوهوارتفاعوسایرمواردکشتهوزخمیشده‌اند.

 • ازاینتعدادجمعاً٣٠کولبرمعادل (%٢٩) کشتهو٧٤کولبرمعادل (%٧١) زخمیشده‌اند.
 • وضعیتکشته‌شدگانبهاینصورتمی‌باشد،ازمجموع٣٠کولبریکهکشتهشده‌اندجمعاً:
 • ١٢نفربراثرتیراندازیمستقیمنیروهاینظامیرژیم.
 • ٣نفربراثرسقوطازارتفاع.
 • ٢نفربراثرتیراندازیمستقیمارتشترکیه.
 • ٨نفربراثرسرمازدگی.
 • ٣ نفر بر اثر غرق شدن در آب در حین کولبری.
 • ٢نفربراثر سایر موارد از جملەحوادثبینجاده‌ایدرمسیرکولبریکشتهشده‌اند.
 • وضعیت زخمی شدگان به این صورت است، از مجموع ٧٤ کولبری که زخمی شده‌اند جمعاً :
 • ٥٧نفربراثرتیراندازیمستقیمنیروهاینظامیرژیم.
 • ٣ نفربراثرتیراندازیمستقیمارتشترکیه.
 • ١٢نفربراثرسقوطازکوهوارتفاع.
 • ١ نفربراثرانفجارمین‌هایبجاماندهازجنگایرانوعراق.
 • ١ نفربراثرضربوشتمتوسطنیروهایهنگ‌مرزیرژیم.
 • آمارکولبرانکشتە و زخمی شدە در ٦ ماە نخستسال ٢٠٢١ با تفکیک استان‌ها به این صورت می‌باشد:
 • استان آذربایجان غربی جمعاً ٢٤ کولبرمعادل (%٢٣) کشته و زخمی شده‌اند.
 • استان کردستان جمعاً ٤٧ کولبر معادل (%٤٥) کشته و زخمی شده‌اند.
 • استان کرمانشاه جمعاً ٣١ کولبر معادل (%٣٠) کشته و زخمی شده‌اند.
 • سایر استان‌ها جمعاً ٢ کاسبکار معادل (%٢) کشته و زخمی شده‌اند.
 • آمارکولبرانی که در ٦ ماە نخست سال ٢٠٢١ کشته و زخمی شده‌اند با تفکیک ماه‌های سال به این شرح می‌باشد:
 • ژانویە جمعاً ٢١ کولبر معادل (%٢١) کشته و زخمی شده‌اند.
 • فوریە جمعاً ١٥ کولبر معادل (%١٤) کشته و زخمی شده‌اند.
 • مارس جمعاً ١٤ کولبرمعادل (%١٣) کشته و زخمی شده‌اند.
 • آوریل جمعاً ١٨ کولبر معادل (%١٧) کشته و زخمی شده‌اند.
 • مە جمعاً ٢١ کولبر معادل (%٢١) کشته و زخمی شده‌اند.
 • ژوئن جمعاً ١٥ کولبر معادل (%١٤) کشته و زخمی شده‌اند.

محل و علت زخمی شدن

محل و علت کشتە شدن

تاریخ

محل تولد

نام و نام خانوادگی

ردیف

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٢/١٠/١٣٩٩

نوسود

پیام سهرابی

١

مریوان/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٩/١٠/١٣٩٩

سنندج

امیدصالحی

٢

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٢/١٠/١٣٩٩

نوسود

عرفان عزیزیانی

٣

نوسود/ضرب و شتم توسط نیروهای رژیم

٢٣/١٠/١٣٩٩

نوسود

حمزە محمدی

٤

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٥/١٠/١٣٩٩

نوسود

آریا خالدی

٥

بانە/ ایست قلبی در حین تعقیب و گریز

٢٧/١٠/١٣٩٩

بانە

محمد احمدی

٦

بانە/سقوط از کوە

٢٨/١٠/١٣٩٩

بانە

عثمان خ

٧

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٨/١٠/١٣٩٩

جوانرود

آمانج

٨

بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٩/١٠/١٣٩٩

بانە

یوسف فتاح زادە

٩

ارومیە/ گرفتار شدن زیر بهمن

٢٩/١٠/١٣٩٩

صومابرادوست

متین خدری

١٠

ارومیە/ گرفتار شدن زیر بهمن

٢٩/١٠/١٣٩٩

صومابرادوست

یاور خدری

١١

ارومیە/گرفتارشدنزیربهمن

٢٩/١٠/١٣٩٩

صومابرادوست

بیلند خدری

١٢

ارومیە/گرفتار شدن زیر بهمن

٢٩/١٠/١٣٩٩

صومابرادوست

مولایی خدری

١٣

ارومیە گرفتار شدن زیر بهمن

٢٩/١٠/١٣٩٩

صومابرادوست

فرات خدری

١٤

بانە/ سقوط از کوە

٢٩/١٠/١٣٩٩

بانە

عثمان حسن پور

١٥

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٩/١٠/١٣٩٩

ثلاث باباجانی

باسط  م

١٦

بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٩/١٠/١٣٩٩

بانە

عبداللەفرجپناە

١٧

بانە/سقوط از کوە

٠٧/١١/١٣٩٩

بانە

واحد محمدی

١٨

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٩/١١/١٣٩٩

نوسود

امیرویسی

١٩

بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٣/١١/١٣٩٩

بانە

هاشم حسنی

٢٠

مریوان/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٣/١١/١٣٩٩

مریوان

هادی رضایی

٢١

سردشت/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٥/١١/١٣٩٩

سردشت

خالد احمدپور

٢٢

بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٦/١١/١٣٩٩

بانە

رئوف دارینە

٢٣

بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٦/١١/١٣٩٩

بانە

رزگار رحیمی

٢٤

بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٦/١١/١٣٩٩

بانە

ابوبکرنادری

٢٥

بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٦/١١/١٣٩٩

بانە

کامران احمدی

٢٦

بانە/ سقوط از کوە در حین کولبری

١٧/١١/١٣٩٩

مهاباد

مولود عبداللهی

٢٧

بانە/سقوط از کوە در حین کولبری

١٧/١١/١٣٩٩

بانە

جبار احمدی

٢٨

مریوان/ سقوط از کوە در حین کولبری

٢٣/١١/١٣٩٩

مریوان

آرام جاتن

٢٩

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٦/١١/١٣٩٩

جوانرود

ر محمدی

٣٠

مریوان/سقوط از کوە در حین کولبری

٢٧/١١/١٣٩٩

مریوان

یوسف مالیان

٣١

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٧/١١/١٣٩٩

روانسر

سیوان شیرمحمدی

٣٢

بانە/ بر اثر یخ زدگی در حین کولبری

٢٩/١١/١٣٩٩

بوکان

شهرام قادری

٣٣

سردشت/ غرق شدن در رودخانە

٠٣/١٢/١٣٩٩

سردشت

اسکندر محمد

٣٤

سردشت/ غرق سدن در رودخانە

٠٣/١٢/١٣٩٩

سردشت

ابوبکر محمدی

٣٥

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٩/١٢/١٣٩٩

پاوە

محمد

٣٦

چالدران/ سرمازدگی در حین کولبری

١٣/١٢/١٣٩٩

چالدران

ابراهیم پورمحمد

٣٧

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٨/١٢/١٣٩٩

ثلاث باباجانی

حجت قضاوت

٣٨

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٨/١٢/١٣٩٩

ثلاث باباجانی

سالار شعری

٣٩

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٠/١٢/١٣٩٩

بانە

جمیل احمدپور

٤٠

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٠/١٢/١٣٩٩

ثلاث باباجانی

سهراب یوسفی

٤١

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٣/١٢/١٣٩٩

بانە

سوران رشیدپور

٤٢

ارومیە/تیراندازی نیروهای ترکیە

٢٣/١٢/١٣٩٩

قطور

برهان سلیمی

٤٣

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٣/١٢/١٣٩٩

روانسر

حکیم حسینی

٤٤

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٧/١٢/١٣٩٩

بانە

بیستون محمدپور

٤٥

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٧/١٢/١٣٩٩

بانە

سلام مالتە

٤٦

خرم آباد/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٤/٠١/١٤٠٠

سقز

محمد صادقی

٤٧

سلماس/ بر اثر سرمازدەگی

٠٥/٠١/١٤٠٠

سلماس

فهیم مامدی قزلکند

٤٨

محل و علت زخمی شدن

محل و علت کشتە شدن

تاریخ

محل تولد

نام و نام خانوادگی

ردیف

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٥/٠١/١٤٠٠

ثلاث باباجانی

صابر عزیزی

٤٩

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٥/٠١/١٤٠٠

ثلاث باباجانی

بهروزمرادی

٥٠

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٦/٠١/١٤٠٠

مریوان

س.آ

٥١

اشنویە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٠/٠١/١٤٠٠

اشنویە

حکیم عثمانی

٥٢

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٠/٠١/١٤٠٠

بانە

اسماعیل رحیمی

٥٣

اشنویە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢١/٠١/١٤٠٠

اشنویە

فرشاد خوشمرام

٥٤

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٦/٠١/١٤٠٠

بانە

ظاهر خدرزادە

٥٥

چالدران/شکنجە توسط نیروهای ترکیە

٢٦/٠١/١٤٠٠

چالدران

حسن کچلانلو

٥٦

چالدران/شکنجە توسط نیروهای ترکیە

٢٦/٠١/١٤٠٠

چالدران

بهنام صمدی

٥٧

بانە/ سقوط از کوە

٢٨/٠١/١٤٠٠

سردشت

هیوا قادری

٥٨

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٨/٠١/١٤٠٠

سردشت

حاجی مینە عالی

٥٩

مریوان/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٢/٠٢/١٤٠٠

مریوان

فواد راهپیکار

٦٠

مریوان/سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز

٠٥/٠٢/١٤٠٠

مریوان

کاروان منوچهری

٦١

مریوان/ سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز

٠٥/٠٢/١٤٠٠

مریوان

صلاح وطندوست

٦٢

مریوان/ سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز

٠٥/٠٢/١٤٠٠

مریوان

آرام منوچهری

٦٣

مریوان/ سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز

٠٥/٠٢/١٤٠٠

مریوان

سوران وطندوست

٦٤

مریوان/ سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز

٠٥/٠٢/١٤٠٠

مریوان

زانیار حاتمپناە

٦٥

سردشت/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٧/٠٢/١٤٠٠

سردشت

سامان رسولزادە

٦٦

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٧/٠٢/١٤٠٠

ثلاث باباجانی

رحمت اللە قادرنژاد

٦٧

دالاهو/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٧/٠٢/١٤٠٠

سرپل ذهاب

صحبت صمدی نسب

٦٨

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٥/٠٢/١٤٠٠

بانە

مسعود محمدی

٦٩

نوسود/ انفجارمین

١٦/٠٢/١٤٠٠

کامیاران

نادر صابری

٧٠

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٩/٠٢/١٤٠٠

سقز

ایوب

٧١

ارومیە/غرق شدن در رودخانە

١٩/٠٢/١٤٠٠

ارومیە

فرزاد جباری

٧٢

پیرانشهر/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٠/٠٢/١٤٠٠

پیرانشهر

آکو قادری

٧٣

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٠/٠٢/١٤٠٠

سقز

انور عزیزیان

٧٤

چالدران/ تیراندازی نیروهای ترکیە

٢٢/٠٢/١٤٠٠

چالدران

حسن علم هولی

٧٥

پیرانشهر/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٢/٠٢/١٤٠٠

نقدە

محمد میرزایی

٧٦

نوسود/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٣/٠٢/١٤٠٠

پاوە

کوهسار رستم زادە

٧٧

نوسود/ سقوط از کوە در حین تعقیب

٢٣/٠٢/١٤٠٠

پاوە

اکرم رستم زادە

٧٨

سلماس/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٥/٠٢/١٤٠٠

سلماس

ضابط آلخانی

٧٩

خرم آباد/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٥/٠٢/١٤٠٠

کامیاران

فرهاد فاتحی

٨٠

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٧/٠٢/١٤٠٠

بانە

یوسف امینی

٨١

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٧/٠٢/١٤٠٠

بانە

عبداللە

٨٢

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٧/٠٢/١٤٠٠

بانە

سید باقی

٨٣

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٢/٠٣/١٤٠٠

بانە

آ.د

٨٤

سرپل ذهاب/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٥/٠٣/١٤٠٠

سرپل ذهاب

قباد رحمانی

٨٥

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٩/٠٣/١٤٠٠

بانە

محمد رحمانی

٨٦

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٠/٠٣/١٤٠٠

سقز

محمد صادقی

٨٧

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١١/٠٣/١٤٠٠

بانە

سرکوت میرزایی

٨٨

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١١/٠٣/١٤٠٠

بانە

حسین فرجی

٨٩

نوسود/ ایست قلبی در حین کولبری

١٥/٠٣/١٤٠٠

شویشمی

وهبی فتاحی

٩٠

ماکو/ تیراندازی نیروهای ترکیە

١٥/٠٣/١٤٠٠

ماکو

یوسف فرجامی

٩١

هورامان/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٦/٠٣/١٤٠٠

مریوان

سوران قادری

٩٢

نوسود/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

١٨/٠٣/١٤٠٠

پاوە

یاسر محمدکریمی

٩٣

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٠/٠٣/١٤٠٠

بانە

رحمان کریم پور

٩٤

نوسود/ سقوط از کوە در حین کولبری

٢٢/٠٣/١٤٠٠

ثلاث باباجانی

حمید ویسی

٩٥

بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٣/٠٣/١٤٠٠

بوکان

مسعود خضرنژاد

٩٦

محل و علت زخمی شدن

محل و علت کشتە شدن

تاریخ

محل تولد

نام و نام خانوادگی

ردیف

نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٣/٠٣/١٤٠٠

ثلاث باباجانی

ولی رستمی

٩٧

نوسود/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٤/٠٣/١٤٠٠

پاوە

بشیر احمدزادە

٩٨

نوسود/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٢٨/٠٣/١٤٠٠

پاوە

بصیر احمد زادە

٩٩

ماکو/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٣١/٠٣/١٤٠٠

ماکو

عزیز محمدزادە

١٠٠

سروآباد/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٢/٠٤/١٤٠٠

مریوان

فهیمن رستم زادە

١٠١

نوسود/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٣/٠٤/١٤٠٠

ثلاث باباجانی

سالار میرزایی

١٠٢

سردشت/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٤/٠٤/١٤٠٠

سردشت

واحد محمدپور

١٠٣

نوسود/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

٠٧/٠٤/١٤٠٠

ثلاث باباجانی

نصراللە حمیدی

١٠٤