حزب کمونیست ایران

گسترش اعتراضات زنان در افغانستان

روز شنبه 25 دیماه، «جنبش تغییر» متشکل از زنان معترض علیه طالبان در کابل اعلام موجودیت کرد و اعلام کردند که خواستار تغییر وضعیت کنونی و تأمین آزادی برای مردم است.

زنان عضو این جنبش در گردهمایی‌شان با خوانش قطع‌نامه‌ای، گفتند که افغانستان در حال حاضر در مقطع حساس تاریخی، شکننده و حساس قرار دارد.  همنچنین، بحران مهاجرت‌، قاچاق انسان، ظهور گروه‌های تروریستی، فروپاشی ساختارهایی که در بیست سال گذشته ایجاد شده، بی‌کاری و بی‌سرنوشتی شهروندان بیان‌گر بحران انسانی در افغانستان است. گفتنی است، حرکت‌های اعتراضی زنان علیه طالبان و دادخواهی آنان در حال گسترش است.