حزب کمونیست ایران

گسترش اعتصابات کارگران مراکز نفتی

روز سه شبنه 14 مرداد ماه در چهارمین روز از اعتراض سراسری به اجحافات شرکت ها و پیمانکاران در پالایشگاهها و مراکز نفتی، کارگران چندین نیروگاه دیگر  از جمله نیروگاه “بیدخون”،  پالایشگاه  “جفیر شرکت آتروپارت” و شرکت “جهانپارس ایلام مهران” نیز به این اعتصاب پیوستند.

برپایه گزارشات منتشره، اعتصاب همچنان در پترو پالایش کنگان که دارای 800 کارگر است و پتروشیمی جم ادامه دارد. کمپ امام حسین در فاز ۱۳ تقریبا خالی شده و کمتر از 10 درصد کارگران به سرکار رفته اند. مابقی کارگران یا به خانه بازگشته اند و یا در خوابگاهها منتظر نتیجه اعتصاب هستند. در پالایشگاه لامرد جوشکاران گروه درخشنده و جاور هم دستگاه های جوش را تحویل داده و به خانه رفته اند.  کارگران فاز 2 پالایشگاه نفت آبادان  و فاز 22 و 24پارس جنوبی نیز درا عتراض به عدم پرداخت بموقع حقوقها و کاهش دستمزدهایشان همچنان در اعتصاب به سر می برند.