حزب کمونیست ایران

گسترش اعتصاب کارگران و کشاورزان هندی

بیش از ۲۵۰ میلیون کارگر و کشاورز هندی روز سه شنبه 18 آذر ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی دولت، دست به اعتصاب عمومی در سراسر این کشور زدند.

در این اعتصاب فراگیر، بیش از ده فدراسیون و اتحادیه کارگری و صدها انجمن کارگری خواستار مشارکت در اعتراض جمعی علیه سیاست‌های دولت راست افراطی حاکم بر این کشور هستند که زندگی و معاش کارگران هند را در فشار روز افزونی قرار داده است.  در کنار این اعتصاب سراسری، روزسه‌شنبه ۱۸ آذرماه صدها هزار نفر از کشاورزان سراسر هند برای دوازدهمین روز متوالی در اعتراض به قوانین جدید بخش کشاورزی در خیابانهای دهلی نو تظاهرات کردند.  وزرای دولت ناندرا مودی، در سال‌های اخیر سیاست‌های ریاضتی را به کار بستند که مردم فقیر و فرودست را فقیرتر و بی‌نواتر از همیشه کرده است.