حزب کمونیست ایران

گلگشتی به مناسبت روز کومه له در شهر سقز

بنابه گزارش دریافتی، شنبه 18 بهمن ماه، دوستان و دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران با برگزاری گلگشتی در یکی از کوهستانهای اطراف شهر سقز 26 بهمن روز کومه له گرامی داشتند.

در جریان این گلگشت یکی از حاضرین درباره تاریخچه تشکیل کومه له و تحولات سالهای اخیر برای حاضرین سخنانی ایراد کرد. این گلگشت در میان شادی و سرور حضار بعد از چندین ساعت به پایان رسید.