حزب کمونیست ایران

یازدهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

روز پنجشنبه ۵ تیرماه،کارگران نیشکر هفت تپه برای یازدهمین روز متوالی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست از کار کشیده و در محوطه شرکت تجمع اعتراضی برپا کردند.

بنا به گزارش منتشره،معترضان مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدی، رسیدگی به وضعیت شغلی، تعیین تکلیف شرکت، بازگشت به کار همکاران اخراج شده، ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی و همچنین تمدید مهلت دفترچه‌های درمانی، عنوان کردند.