حزب کمونیست ایران

یورش نیروهای انتظامی به کشاورزان معترض چاروسا

روز شنبه 24 اسفندماه، نیروهای انتظامی رژیم به کشاورزان تجمع کننده متقاضی کودشیمایی مقابل جهاد کشاورزی چاروسا در استان کهگیلویه و بویراحمد یورش بردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در هیمن رابطه یکی از کشاورزان معترض می گوید،  اوایل صبح روز شنبه با برپایی تجمع مقابل جهاد کشاورزی خواستار دریافت کود شیمایی شدند ولی مسئولین این اداره به جای پاسخگویی به کشاورزان درب ها را بسته و مانع ورود آنان به داخل ساختمان شدند. وی افزود درحالی که کشاورزان همچنان خواستار ملاقات با رئیس جهاد کشاورزی بودند، نیروها انتظامی در محل مستقر شده و با یورش به صف کشاورزان شماری از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.