حزب کمونیست ایران

جانباختن یک کارگر در معدن زغال سنگ

منابع کارگری در معدن زغال‌سنگ گله توت زرند روز پنجشنبه 16 شهریورماه از جانباختن یکی از کارگران معدنچی واحد استخراج به نام “حامد منصوری” حدود ۳۴ ساله حین انجام کار،خبر دادند.

بر پایه گزارشات منتشرشده،فرد جانباخته از کارگران واحد اسخراج معدن زغال‌سنگ گله توت بوده است که از قرار معلوم در روز حادثه با یکی دیگر از همکاران در این واحد فعالیت داشته است.همچنین یک کارگر دیگر شاغل در این معدن به دلیل نبود ایمنی در معدن زغال سنگ گله توت در همین روز زخمی شد.این درحالی است که روز 13 شهریور نیز شش کارگر معدنچی طزره به دلیل کمبود امکانات ایمنی در محل کار دچار حادثه شدند و جان خود را از دست دادند.