حزب کمونیست ایران

اطلاعیە دبیرخانە کومەلە دربارە جان باختن رفیق عبدالە دادایی نژاد

با تأسف فراوان بە اطلاع میرسانیم امروز دوشنبە پانزدهم شهریورماە، ساعت حوالی ٧ بامداد رفیق عبدالە دادایی نژاد عضو حزب کمونیست ایران و یکی از کادرهای کومەلە هنگامیکە برای انجام وظایف تشکیلاتی عازم محل کار بود ، با حملە قلبی روبرو شد و برای همیشە ما را ترک کرد. خبر جان باختن رفیق عبدالە غم و اندوە فراوانی را در میان دوستان و آشنایان و رفقای همرزمش در صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران فراهم کرد .
رفیق عبدالە در سال ١٣٣٠شمسی در یک خانوادە زحمتکش در شهر سنندج بدنیا آمد. مشکلات مالی خانوادە او را از ادامە تحصیل باز داشت و روانە بازار کار کرد. ادامە زندگی و کار پر مشقت در شرکت های ساختمانی و رانندگی در شرکت های مختلف برای کمک بە امرار معاش خانوادە چهرە ناعادلانە بودن خود را خیلی زود بە او نشان داد ، اما قبول مسئولیت او را در جنگ با نابرابری ها موجود آبدیدە کرد. درسال ١٣٥٦ شمسی با رفیق مهری دادایی نژاد( یادش گرامی باد) ازداوج کرد و این پیوند صمیمانە و همراە شدن رفیق مهری درپیشبرد مسئولیت ها تأثیر بسزایی در ادامە زندگی رفیق عبدالە داشت.
با شروع اعتراضات و مبارزات سراسری علیە حکومت پهلوی در سال ٥٧ ، رفیق عبدالە و یار وفادارش رفیق مهری، بە این اعتراضات و مبارزات پیوستند و از طریق مختلف و بە شیوەهای گوناگون بیشتر وقت خود را صرف گسترش این مبارزات برای برچیدن نابرابی ها ی موجود کردند و خیلی زود با کومەلە ارتباط برقرار کردند و فعالیت خود را اینبار بصورت تشکیلاتی ادامە دادند. رفیق عبدالە در سال ٥٩ از سوی دستگاه های سرکوب رژیم اسلامی کە تداوم نابرای ها و بی عدالتی ها را در سرکوب انقلاب و قیام مردم تدارک میدید ، شناسایی و دستگیر شد و روانە زندان گردید. پس از آزادی از زندان از آنجاکە ماندن و امکان ادامە فعالیت در شهر ممکن نبود ، بە این منظور همراە رفیق مهری بە صف پیشمرگان کومەلە پیوستند.
با پیوستن بە صف پیشمرگان کومەلە هر دو تلاش خود را در عرصە های مختلف فعالیت کومەلە با دلسوزی و پشتکار ادامە دادند و خیلی زود مسئولیت های مختلف از جملە ارتباط با پناهندگان سیاسی در کردستان عراق بر عهدە گرفتند. رفیق عبدالە در نتیجە کار و فعالیت و پیشبرد وظایف حزبی بە سیمایی آشنا ، صمیمی در میان صفوف کومەلە تبدیل شد. جدا از مسئولیت های تشکیلاتی، تلاش برای ارتباط گستردە در محل کار و زندگی، او و رفیق مهری را بە چهرە آشنا و قابل اعتماد در میان شمار زیادی از دوستان و آشنایان تبدیل کرد.
بدون شک جان باختن رفیق عبدالە ضایعە بزرگی برای پیشمرگان کومەلە و شمار زیادی از دوستان و آشنایان او همچنین فرزندان دلبند ایشان خواهد بود. ما این ضا یعە را صمیمانە بەعزیزان، لیلا، کژال ، آرام و رزگار همچنین خواهران و برادران و دیگر اقوام آشنایان رفیق عبدالە تسلیت میگوئیم و خود را عمیقا در غم و اندە آنان شریک میدانیم . رفیق عبدالە یادگاری های شیرینی از صمیمت و دلسوزی و فداکاری از خود برای ما بە جا گذاشت، ما همرزمان و همسنگران رفیق عبدالە این یادگاری ها را راهنمای فعالیت خود خواهیم کرد و راهش را تداوم خواهیم داد.
گرامی باد یاد رفیق عبدالە دادیی نژاد و همە جان باختگان راە آزادی و سوسیالیسم
دبیرخانە کمیتە مرکزی کومەلە
(سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)
١٥ شهریور ١٤٠٠
٦ سپتامبر ٢٠٢١