حزب کمونیست ایران

اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در گرامیداشت ٨ مارس روز رزم جهانی زنان برای رهایی

امسال در شرایطی ٨ مارس روز جهانی زن و روز نبرد برای رهایی زن را گرامی میداریم کە جنگی خانمان سوز با یورش سنگین نیروهای ارتش روسیە بە کشور اوکراین در حال زبانە کشیدن است . جنگی کە تاکنون خسارات فراوان  انسانی و مادی به بار آورده است. این جنگ ضد مردمی ادامە سیاست های امپریالیستی،  بە شکل خونین آن در جهت تامین منافع و مصالح سیاستمداران فاسد و ضدمردمی، شرکت های عظیم اقتصادی و نظامی در سطح منطقە و جهان است. خطر گسترش جنگ کل مردم صلح طلب جهان و بویژە در قارە اروپا را در نگرانی و وحشت فرو بردە است. اروپا کە کابوس دو جنگ امپریالیستی اول و دوم جهانی، با دهها میلیون کشتە و مجروح و ترلیونها دلار خسارت مالی و ویرانی زیر ساختهای اقتصادی  را از سر گذرانده است، اکنون در وحشت از فاجعە جنگ فراگیر  اما خشمگین از بانیان و مسببان آن پیامدهای آنرا انتظار می کشد.

زنان در جنگ ها همواره بیشتر از مردان در معرض مصائب و زیانهای وحشتناک آن قرار داشته اند، در این حال زنان مبارز و پیشرو همواره از پیشگامان اعتراض بە جنگ، نوید دهندەگان صلح و آشتی و پیام آوران آزادی و امنیت در جهان و در روزهای سخت بودەاند. جنبش انقلابی زنان، بویژە در آمریکا و اروپا طلایەدار نبرد علیە جنگ  و مبارزه برای کسب حقوق برابر با مردان بوده اند.  سنت روز جهانی زن بە نبرد فداکارانە کارگران زن پارچە بافی و لباس دوزی در نیویورک در سال ١٨٥٧ میلادی با خواست و مطالبات طبقاتی کاهش ساعت کار، افزایش دستمزد و بهبود شرایط غیرانسانی استثمارنیروی کار زنان کارگر آغاز می شود. زنان آگاە و انقلابی اروپا متشکل در انترناسیونال دوم و با ابتکار زن رزمندە سوسیالیست جنبش کارگری و کمونیستی جهانی “کلارازتکین” و با الهام گرفتن از نبرد قهرمانە زنان کارگر در آمریکا، در دومین کنفرانس زنان سوسیالیست در سال ۱۹۱۱ خواست یک روز بعنوان “روز جهانی زن” را مطرح نمودند. دو سال بعد و در سال ۱۹۱۳ دبیرخانه بین الملل زنان (یکی از نهادهای انترناسیونال سوسیالیستی دوم)، روز هشتم مارس را، به‌عنوان “روز جهانی زن” انتخاب و اعلام نمود.  در سال ۱۹۲۱ و در “کنفرانس زنان انترناسیونال کمونیستی سوم” کە  در مسکو برگزار شد، بر جهانی بودن  روز ۸ مارس به‌عنوان “روز جهانی زن”مجدداً تاکید شد. از تصویب  روز ٨مارس  بعنوان روز جهانی زن تاکنون ١٠٩ سال میگذرد. در طول تاریخ یاد شدە، زنان کارگر و آزادیخواە، با همراهی مردان مبارز و برابری طلب کە اساساً در جبهە چپ و سوسیالیست جامعە در حال نبرد بودەاند، حقوق و مطالبات زیادی را با فداکاری، جانبازی و قربانی دادن فراوان بە دست آوردە و جنبش زنان را چندین گام بە جلو سوق دادە اند.

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بعنوان نمود بارز حکومتی دینی مدافع نظام طبقاتی سرمایەداری، از همان ابتدا یکی از پایه های اقتدار خود را بر سلب حقوق انسانی زنان قرار داد. این رژیم بعنوان نمایندە بربریت نظام سرمایەداری دو بازوی مذهب و مردسالاری  را  با تمام قوا علیە زنان به کار گرفت. بیرحمانه ترین اشکال خشونت و تحقیر علیه زنان در رژیم اسلامی  قانونی شدند.  کودک همسری، ترویج تن فروشی تحت عنوان صیغه، گذشت قانونی نسبت به قتل زنان به بهانه های ناموسی، محروم کردن زنان از حق سرپرستی فرزندان، سلب حق قضاوت از زنان،  سلب حق مسافرت بدون اجازه مردان، قانونی شدن حقوق دو زن برابر یک مرد، تنها بخشی از قوانین ضد زن در رژیم اسلامی هستند.

اما بە وسعت ابعاد توحش و سرکوبگری جمهوری اسلامی علیە زنان، مقاومت و نبرد زنان در  جامعە، محیط کار و خانوادە، یکی از صفحات درخشان مبارزە انقلابی ٤ دهە اخیر زنان ایران بودە است. کم نیستند زنان تسلیم ناپذیری کە در سیاە چالهای اسلامی رزمیدند، تسلیم نشدند و جان عزیزشان را در راە  آرمانهای والایشان فدا نمودند. کم نیستند زنان رزمندەای کە در مقاومت و نبرد مسلحانە و سربلند کردستان در برابر هجوم لشکریان حکومت اسلامی قهرمانانە جنگیدند، جانباختند و بە اسطورە هزاران زن و دختر انقلابی تبدیل شدند و نامشان نسل ها باقی خواهد ماند. کم نیستند زنان و دختران یاغی از ستم و استبداد کە چادر  و حجاب اجباری اسلامی، این سمبل توحش و بربریت مردسالاری دینی را در میادین و چهارراەها بە دور و بە دار آویختند  و ندای برابری و انسانیت سر دادند. کم نیستند زنان و دخترانی کە در اعتراضات و مبارزات حق طلبانە دیماە ٩٦ و آبان ٩٨ و اعتراضات کارگران، دانشجویان و جنبش همبستە و سراسری معلمان، بازنشستگان و مالباختەگان بە خیابانها آمدند و خواست آزادی و برابری سر دادند، سینەاشان را در برابر سرکوبگران بی رحم سپر نمودند و لرزە بر تن فرسودە حکومت اسلامی در ایران انداختند.

در دوران شیوع و گسترش اپیدمی کرونا در ایران کە بە فرمان حکومتی خامنه ای و با منع ورود “واکسن آمریکایی و انگلیسی” میلیونها تن از مردم ایران آلودە به این ویروس شدند و صدها هزار تن جانباختند، زنان چە در مراکز درمانی، چە بعنوان مددکار اجتماعی، چە بعنوان مادر و پرستار خانوادە، بیشترین قربانیان ویروس کرونا شدند.

اکنون در شرایطی کە اکثر تحصیل کنندگان در مراکز آموزشی و دانشگاهها و همچنین فارغ الحصیلان مراکز علمی زنان هستند و در زورآزمایی علم و دانش علیە جهل و خرافە زنان پیشتاز هستند، اما آگاهانە و بمنظور حفظ ارتش ذخیرە نیروی کار علیە بخش شاغل آن و کاهش دستمزدها، اکثر بیکاران جامعە را زنان تشکیل می دهند. جمهوری اسلامی با سرکوب شدید زنان و سیاست و ترفندهای تبعیض آمیز جنسیتی در همە عرصەها سعی نمود کە عقربەهای زمان را بە عقب برگرداند. اما علیرغم این تلاشهای ارتجاعی روند تکامل تاریخ ادامە یافت و به حکم  تحولات مهم جهانی و آگاهی و اشراف انسانها  بر حقوق فردی و اجتماعی  خود، در ایران نیز کوس رسوائی این رژیم ضد زن در سطح جهان به صدا درآمد و رژیم جمهوری اسلامی را در ردیف یکی از منفور ترین حکومتهای جهان قرار داد. چنین تحولی  اگر چه به قیمت قربانی شدن جانهای شیفتە فراوان تمام شد،  اما افق پیروزی را نمایان ساخت.

در ٨ مارس روز جهانی زن، خیابان و میادین شهرها در جهان رنگ و بوی دیگری بە خود می گیرند. بوی گندیدە مرد سالاری و زن ستیزی از هر زمان کمتر می شود. در این روز ارتش میلیونی زنان و مردان کارگر، انسانهای آزادیخواە و برابری طلب، کمونیست ها و سوسیالیست ها با حضور و حرکت در صفوف بە هم پیوستە، صدای اعتراض و نارضایتی خود علیە نظام تبعیض آمیز سرمایەداری را فریاد می زنند و جهان بە دور از ستم و سرکوب، جهان سوسیالیسم را کە رهایی زن در آن به طور کامل تحقق خواهد یافت، نوید می دهند. مخالفت با جنگ ارتجاعی موجود در اوکراین و خواست صلح و محکوم کردن قدرتهای امپریالیستی بانی این جنگ، لازم است در راس مطالبات اعتراضی این روز باشد.

در ایران تحت سلطە و سرکوب جمهوری اسلامی ، روز ٨ مارس روز جهانی زن، رسمیت قانونی ندارد. ضدیت جمهوری اسلامی با این روز از ضدیت این حکومت با زنان و هرگونە جنبش برابری طلبی از جملە جنبش طبقە کارگر ناشی می شود. ٨ مارس امسال می تواند روز طرح خواست ها و مطالبات زنان ، روز فریاد برابری زن و مرد، روز اعتراض علیە خشونت و قتل زنان در جامعە متحول و در حال تغییر ایران باشد. مطالبات و خواست های زنان، خواست و مطالبات طبقە کارگر و بخش آگاە، مترقی و برابری طلب جامعە است.

کومەلە ضمن شاد باش و گرامیداشت روز جهان زن، همە زنان و مردان آگاە و برابری طلب را برای برگزاری تجمعات اعتراضی علیە ستم و سرکوب بر زنان و سیاست های ضدانسانی جمهوری اسلامی در این روز فرا می خواند.

گرامی باد ٨ مارس روز جهانی زن

زندە باد سوسیالیسم

کمیتە مرکزی کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٨ اسفند ١٤٠٠

٢٧ فوریە ٢٠٢٢