حزب کمونیست ایران

اعتراض تشکل جهانی کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری بنگلادش

تشکل جهانی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری روز پنجشنبه ٢٧مهرماه،نسبت به‌ عدم مشارکت تشکل‌های بازنشستگی و ذینفعان در تصمیم‌گیری برای قانون بازنشستگی بنگلادش اعتراض کرد.

کنگره اتحادیه آزاد کارگران بنگلادش و شبکه تامین اجتماعی بنگلادش در زمینه اصلاح قانون کار و قانون بازنشستگی،مطالباتی از دولت بنگلادش داشتند که هیچکدام مورد توجه قرار نگرفته است.از جمله این مطالبات، احترام به استانداردهای سازمان جهانی کار بود که از مشارکت سه جانبه در تغییر قوانین و تاکید بر سه جانبه‌گرایی دفاع می‌کند.در حال حاضر، لایحه یک هیئت دولت بنگلادش مطرح شده که در تدوین آن فقط از حضور کارفرمایان دعوت شده است.از دیگر مطالبات بازنشستگان بحث بیمه بیکاری و از کار افتادگی بود که شرط برقراری آن ده سال سابقه شده و بازنشستگان و کارگران خواهان لغو چنین قانونی هستند.همچنین یک ماده روشن در قانون برای تضمین مستمری پایه برای مبارزه با فقر سالمندی برای افرادی که قادر به جمع آوری درآمد کافی نیستند نیز وجود داشته که در اصلاحیه جدید قانون با مشورت کارفرمایان و دولت حذف شده و تشکل‌های بنگلادش خواهان ابقای این تغییر نیز هستند.قابل ذکر است که تشکل جهانی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده که به طور کامل از این خواسته‌ها حمایت کرده و با اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنی بنگلادش همبستگی می‌کند.