حزب کمونیست ایران

اعتراض سازمان بین المللی حقوق بشر به افزایش فشار بر فعالین کارگری

سازمان بین المللی حمایت از مدافعان حقوق بشر، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش فشارها بر فعالین کارگری و اتحادیه‌های صنفی در ایران اعتراض کرد.

این سازمان با یادآوری وضعیت چند تن از فعالین کارگری و صنفی از جمله جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، ناهید خداجو، شاهپور احسانی راد، محمد حبیبی و اسماعیل عبدی افزایش فشار و پرونده سازی برایشان، عدم اعطای مرخصی به آنان طی همه گیری کرونا را به انتقادات آنان از تصمیم اخیر دولت در اعلام حداقل دستمزد بدون مشارکت گروه‌های کارگری ذینفع در جریان مذاکرات مربوط دانست. این سازمان از مقامات ایرانی خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری و صنفی شد و همچنین آنان را فراخواند که تمام اقدام‌ها و تجهیزات بهداشتی و درمانی را برای مدافعان حقوق بشر دربند فرآهم آورد.