حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارکنان نیشکر سلمان فارسی

روز پنجشنبه 21 مهرماه، کارکنان شرکت نیشکر سلمان فارسی نیز دست از کار کشیده و با اعتصاب خود به اعتراضات سراسری مردم پیوستند.
کاگران شرکت نیشکر سلمان فارسی در خوزستان که یکی از شرکت های طرح توسعه نیشکر می باشد، با پیوستن به اعتصاب کارگران سایر صنایع در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران، خواستار پایان سرکوب معترضان و آزادی کلیه بازداشت شدگان اخیر و زندانیان سیاسی شدند.