حزب کمونیست ایران

افزایش اخراج پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی مشهد

علیرغم اینکه روزانه با افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا مواجه هستیم و آغاز موج دوم این بیماری را پیش رو داریم، خبر از افزایش اخراج پرستاران در بیمارستان‌های خصوصی منتشر می‌شود.

برپایه گزارشات منتشره، از اوایل فروردین ماه  اغلب بیمارستان‌های خصوصی ایران شاهد اخراج و تعدیل پرستاران زیادی به بهانه های مختلف از جمله پایان قرارداد و خالی شدن بیمارستان از بیماران و ضدعفونی کردن محیط بوده‌اند. در همین خصوص طی روزهای اخیر دستکم 30 پرستار شاغل در بیمارستانهای مشهد با بهانه های واهی از کار اخراج شده اند. بی‌اعتنایی مقام‌های دولت نسبت به اخراج و تعدیل پرستاران در حالی است که هم‌زمان با بحران کرونا، کمبود نیروهای انسانی در کادر درمان چندین بار از سوی مقام‌ات بیمارستانی مورد اشاره قرار گرفته است.