حزب کمونیست ایران

با درودهای گرم ورفیقانه وسپاس برای دعوت از سازمان ما به مراسم بزرگداشت چهلمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران                        صمیمانه ترین آرزوهای رفیقانه را برای سالروز تولد حزب کمونیست ایران بپذیرید.

 

رفقای عزیز                                                                               

                                                                                                                                

درشرایطی قرار داریم  که  رژیم اسلامی در هراس از اوج گیری جنبش انقلابی مردم ، درآستانه سالگرد جان باختن مهسا ژینا  امینی، سیاست سرکوب عمومی خصوصا علیه  زنان را تشدید کرده  است.  خیزش انقلابی زن -زندگی -آزادی ،  اکثریت    عظیمی از مردم ایران را به خیابان کشاند ، با شعارهای رادیکال وزندگی بخشش ، همه ی جهانیان را به تحسین واداشت. اینک  که جنبش کارگری و جنبش بازنشستگان درکنار جنبشهای مدنی زیست محیطی ، جنبش گرسنگان و تشنگان ، جنبش ملل ساکن ایران ، این جنبش مردمان اعماق درهمه کشور در جریان است  وبه اشکال مختلف وراهکارهای متفاوت و خلاق ، در مقابل حکومت اسلامی وسیاست های ویران گرانه و تبهکارارانه اش قرار دارد. تقویت این جنبش زندگی بخش و گشودن راههای دمکراتیک و آزادیخواهانه تنها از طریق مداخله و همراهی  جنبش چپ و سوسیالیستی میتواند به پیش رود. این پیش رفتن  و تلاش برای جلوگیری  از شکست انقلاب بزرگ مردم ،  از طریق انزوای اپوزیسیون بورژوایی -موروثی سلطنتی و مقابله با مداخلات امپریالیستی و ارتجاعی و رژیم چنجی میتواند شکل گیرد                                                                                 

رفقای عزیز                                                                                   

بی شک کشور ما راهی جز انقلاب ازپایین وخود حکومتی کارگران و زحمتکشان ، تقویت اردوی آزادی و برابری  وپیروزی جنبش کارگران وفرودستان  وگذار از سرمایه داری ندارد.  برای تحقق این امر، همکاری و همبستگی همه بخشهای طبقه کارگر ومزدبگیر، همکاری وهمبستگی و اتحاد همه جریانات چپ وکارگری وکمونیستی  وسازمان دادن اقدامات و همکاریهای مشترک وپایدار ضرورت روز است.. نیروی چپ و کمونیست نمیتواند در این شرایط بغرنج  وسخت داخلی و منطقه ای و بین المللی ، از تلاش برای متحد کردن همه نحله های فکری و اجتماعی چپ و تقویت صدای چپ طفره رود. باید تلاش کنیم که این صدا را تقویت کنیم وبکوشیم  صداهای پراکنده ، منقطع و سرکوب شده را انعکاس دهیم وبه یک صدا وتصویر واحد تبدیل کنیم وگفتمان آلترناتیو چپ وکارگری، آلترناتیوسوسیالیستی و شورایی را در مقابل آلترناتیوهای بورژوایی، به نقطه ی امیدی برای تغییرات بزرگ در ایران دربند ارتجاع تبدیل کنیم. ما میتوانیم وبایددر کنار اعتراضات روزمره کارگران ، معلمان ،‌بازنشستگان، بیکاران ، زنان، جوانان، طرفداران محیط زیست، مدافعان حقوق مدنی وانسانی و همه جنبشهای اجتماعی ایران قرار گیریم وصدا وتصویر آنان  رابرای تغییرات رادیکال وانقلابی منعکس کنیم و بیش از پیش با آن گره بخوریم .                                                           

                                                                                                                                             رفقای عزیز حزب کمونیست ایران                  

سازمان راه کارگر با صمیما نه ترین درودها به شما رفقا، دستهایتان را برای ادامه وتحکیم  روابط  مشترک     می فشارد و آرزو دارد که حزب کمونیست ایران روابط رو به تحکیم سازمان ما و حزب کمونیست را در راستای  اتحاد بزرگ  نیروی  چپ وکمونیست  وکارگری و تقویت همبستگی های بزرگ طبقاتی پیش ببرد.                                                                

با درودهای رفیقانه                                                                          

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر                                                            

                                                                             07.09.2023