حزب کمونیست ایران

برجام ، غرب ، اپوزسیون و انقلاب زن زندگی آزادی

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه ۱۲ اسفند به تهران سفر کردە بود، شامگاه همان روز در یک نشست با دست‌اندرکاران و فعالان برنامه هسته‌ای ایران شرکت کرد و به آن‌ها گفت که هدفش تضمین و تایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران است. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران اخیراً ذرات اورانیوم غنی‌شده تا حدود ۸۴ درصد، قدری کمتر از حد تسلیحات اتمی را در تاسیسات فردو پیدا کردند.

البتە واضح است کە توافق برجام خود به عوامل بسیار دیگری گره خورده است که در یک سوی آن نارضایتی عمیق و حرکت انقلابی مردم ایران در داخل و در سوی دیگر، همسویی جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین با روسیه و  نقش مخرب حمایت از گروه‌های نیابتی در نقاط بسیار حساس خاورمیانه و به خطر افتادن نظم دلخواە سرمایە جهانی و در این میان  بە خطر افتادن  امنیت اسرائیل، مجموعە فاکتورهایی هستند کە سرانجام سرنوشت برجام را تعیین می كنند. آمریکا و هم‌پیمانان آن در غرب تلاش دارند با فشاری کە در اشکال مختلف بە پیش بردە و  میبرند، جدا از اینکە برنامە هستەای جمهوری اسلامی را در کنترل داشتە باشند، همزمان جمهوری اسلامی را از بلوک روسیە و چین دور نگە دارند، مزاحمت های آنرا در زیادە خواهی در منطقە کنترل کنند و در نهایت ایران  را همچنان در منطقە نفوذ  خود داشتە باشند.

آنچە کە مسلم است، هنوز آمریکا و هم‌پیمانان آن در غرب از حکومت اسلامی دست نشستەاند و  هنوز بە سربەراە کردن این حکومت در نتیجە این فشارها امید بستەاند. قرار ندادن سپاە پاسداران در لیست گروهای تروریستی از جانب اتحادیە اروپا و آمدن گروسی و احتمالاً تهیە گزارشی مبنی بر همراهی جمهوری اسلامی با آژانش میتواند سیگنال های این امیدواری  باشد. در مقابل دادن رای ممتنع جمهوری اسلامی بە محکومیت روسیە در حملە بە اوکراین و اظهار نظر مقامات حکومت مبنی بر گرفتن فاصلە در جنگ اوکراین را میتوان سیگنال های متقابل ارزیابی کرد.

واضح است کە در پشت پردە  اتفاقات زیادی در جریان است کە  از همە موارد آن اطلاع دقیقی در دسترس نیست، اما شواهد زیادی وجود دارد کە  چانە زنی ها برای دادن و گرفتن امتیاز در توافق های احتمالی در آیندە در جریان است، اگر چە  هر کدام از طرفین تلاش خواهند کرد کە کارت های خود را نسوزانند.

تا جائیکە بە جمهوری اسلامی بر میگردد ،میداند کە نهایتا بە عقب نشستن ناچار خواهد شد،  اما قصد دارد این عقب نشینی را قطرە چکانی بە پیش برد . بویژە کە در داخل مورد تعرض مردم ستمدیدە قرار گرفتە و مشروعیتی برایش باقی نماندە است، اقتصادش ورشکستە است و هر روز دامنە اعتراضات و مبارزات بالا میگیرد.  تا جائیکە بە غرب نیز بر میگردد تلاش دارند فشارها را همچنان تا مرز سقوط و فروپاشی  ادامە دهند کە جمهوری اسلامی را بە نظم مورد نظر خود باز گردانند. بنابراین در دور بعدی ما شاهد چانە زنی ها خواهیم بود، اگر چە غرب هموار کردن مسیر عقب نشینی جمهوری اسلامی را از نظر دور نمیدارد.

علیرغم این وضعیت کە پیچیدگی ها خود دارد ، واقعیت این است کە خیزش انقلابی مردم ایران بە عنوان یک فاکتور جدی میتواند کل نقشە ها را بهم زند، زیرا اگر عوامل دیگر مورد مناقشە قابل کنترل باشد ، خیزش انقلابی ممکن است در صورت تداوم خود از کنترل خارج گردد، بە این دلیل از هم اکنون باید تدابیر  کنترل خیزش انقلابی آمادە گردد، تمرین با اپوزسیون راست از جملە جمعی کە “نشست جرج تاون” نام گرفتەاند چنین خاصیتی دارد.

میتوان نتیجە گرفت با تداوم خیزش انقلابی ژینا در ایران  محتمل خواهد بود کە کل نقشە  غرب تغییر کند و  دخالت در این جنبش برای هدایت آن در مسیر دلخواە را از طریق اپوزسیون راست کە امروز تمرین با آن را شروع کردە است  در دستور کار خود قرار دهد. بی دلیل نیست کە این بخش از اپوزسیون خواهان جدی ادامه تحریم ها کە زندگی مردم را نشانە گرفتە است و در مواردی خواهان اقدام نظامی علیە جمهوری اسلامی هستند . آنها همراە با غرب و جمهوری اسلامی نیز  در یک همسویی نانوشتە  از تداوم خیزش انقلابی نگران هستند. جمهوری اسلامی با سرکوب شدید و جنایت آفرینی قصد خاموش كردن شعله های انقلابی مردم را دارد ، اپوزسیون  راست هم برای تمام کردن یکسرە کار جمهوری اسلامی نه از مسیر انقلاب بلكه از طریق  اقدامات امریکا و غرب، عجلە دارد . اما غرب اگر چە نگران از تداوم روند انقلاب در ایران است، اما تا این لحظە جمهوری اسلامی را بە شرط سربراە شدن، گزینە مناسب برای مقابلە با انقلاب میداند، و فعلا با همە پیچیدگی های مربوط روی آن کار میکند.