حزب کمونیست ایران

تداوم تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه

بنا به گزارش منتشره، روز شنبه 6 مهرماه، اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه وارد 46 مین هفته خود شد.

بر اساس این گزارش، معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار برکناری “آمانوئل ماکرون” و تغییر کلی سیاست‌های دولت در فرانسه شدند. تظاهرات جلیقه زردها در اواسط ماه نوامبر در فرانسه در اعتراض به افزایش مالیات انرژی شروع شد اما به تدریج به اعتراضات ضد دولتی به خصوص علیه امانوئل ماکرون، رئیس جمهور این کشور تبدیل شد. همواره این اعتراضات با خشونت توسط نیروهای پلیس همراه بوده است. ادامه اعتراض حاکی از این است که بخش اعظم مردم فرانسه در قبال سیاست های ماکرون سکوت را نپذیرفته اند.