حزب کمونیست ایران

تظاهرات اعتراضی زنان کارگر خانگی در لبنان

جمعیت ۲۵۰ هزار نفری زنان کارگر خانگی لبنان  از جمله کارگران مهاجر اتوپیایی و بیش از هزار کارگر مهاجر از گامبیا و بنگلادش، روز چهارشنبه 5 شهریور ماه علیه رویکردهای فاشیستی دولت به خیابان آمدند.

از سه هفته‌ی گذشته، کارگران زن مهاجر با حضور مقابل کنسولگری کشور خود از ضرورت بازگشت به خانه و هزینه‌های کمرشکن بلیط هواپیما، آن هم بدون دریافت دستمزد و کمک هزینه‌ی دولتی، گفتند.  آنچنان که کارگران  زن مهاجر در خلال اعتراضات عنوان کردند، بازه زمانی ۲۰۱۹ الی سال جاری، سقوط اقتصادی در بیروت و اپیدمی کرونا آنان را با فقر بیشتری مواجه کرده بود که حال با انفجار بندر بیروت، دیگر شغلی هم ندارند.