حزب کمونیست ایران

تظاهرات شهروندان در پاریس

روز جمعه 21 مهرماه حدود 200 هزار نفر از شهروندان در پاریس با فراخوان اتحادیه‌های کارگری‌، علیه ریاضت اقتصادی، نابرابری دستمزدها و تبعیض جنسیتی اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

گزارشات منتشرشده به نقل از وزارت کشور فرانسه از مشارکت بیش از 30 هزار نفر در اعتراضات روز جمعه در این کشور که تظاهرکنندگان طی آن افزایش حقوق و دستمزدها را خواستار شده بودند،خبر داد.این تظاهرات،درپی فراخوان اتحادیه کارگری و اتحادیه عمومی کار و شماری دیگر از اتحادیه های کارگری برگزار شد.کارگران بخش های مختلف حمل و نقل، انرژی، صنایع غذایی، بازرگانی، آموزش، بهداشت و نمایندگان اتحادیه ها، انجمن ها و بازنشستگان و نهادهای دانشجویی در این تظاهرات حضور داشتند.شرکت کنندگان در این تظاهرات افزایش حقوق و مزایا با توجه به افزایش تورم،توقف تبعیض جنسیتی و ریاضت اقتصادی را خواستار شدند.این در حالی است که هزاران فرانسوی پیش از این هم در اعتراض به اوضاع نامساعد معیشتی در این کشور و افزایش میزان تورم دست به تظاهرات زده بودند