حزب کمونیست ایران

تظاهرات گروه‌های ضد نژادپرستی در پاریس

روز یکشنبه 15 تیر ماه هزاران نفر از شهروندان پاریس بار دیگر به خیابانهای این شهر آماه و  تظاهرات ضد نژادپرستی برگزار کردند.

برپایه گزارش منتشره، معترضان  موسوم به “تور استعمار زدایی” به دلیل ممانعت پلیس  با در دست داشتن پلاکاردهایی در یک مسیر دایره‌ای حرکت کردند. قرار بود تور استعمارزدایی توجه همگانی را به بناهای یادبود و اسامی شماری از خیابان‌های پاریس، که از برخی شخصیت‌های تاریخی فرانسه که در تجارت برده و سوءاستفاده‌‌‌های دوران استعمارگری نقش داشتند، جلب کند. پاریس در هفته‌های اخیر صحنه برگزاری تظاهرات متعددی علیه خشونت پلیس، بی‌عدالتی نژادی، و یا مشکلات اقتصادی بود که در برخی موارد به کشمکش منجر شد.