حزب کمونیست ایران

“تیر نزن” از فردای محتومی که می آید بترس!

تظاهرات ضد حکومتی در شهرهای مختلف خوزستان از جمله آبادان، اهواز و مسجد سلیمان همچنان ادامه داردروز گذشته گروهی از عشایر عرب با در دست داشتن پرچم های عشیره خود در خیابان های آبادان راهپیمایی و با مردم این شهر اعلام همبستگی کردندشهرداری آبادان، با هدف تغییر روند اعتراضی شهروندان در این شهر، در نزدیک محل حادثه متروپل مراسم عزاداری برگزار کرداما مردم آبادان با حضور در این مراسم و سر دادن شعارهایی علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی مراسم مذکور را به تجمع اعتراضی تبدیل کردندنیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به سوی مردم معترض تیراندازی کردندخبر می رسد که عده ای زخمی و شماری از جوانان معترض بازداشت شده انددر طول دوشنبه شب تظاهرات و جنگ وگریز به خیابان های آبادان گسترش یافته و صدای تیراندازی های ممتد شنیده میشدتصاویری هم در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که به زمین افتادن جوانان معترض در اثر اصابت گلوله را نشان میدهددر یکی از ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی یک جوان اهوازی خطاب به ماموری که به سمت او شلیک می کند، فریاد می زند: “تیر نزن حقمو میخوام” . به دنبال آن مردم فریاد می زنند : ” تیر نزن ،تیر نزن ” و  فردایی هست از فردا بترس آقای یگان ویژه“!

سالهاست کولبران کردستان و سوختبران  سیستان و بلوچستان با شلیک گلوله های مزدوران جمهوری اسلامی کشته و زخمی می شوند و اینک آدمکشان رژیم در شهرهای کوچک و بزرگ به اعتراضات صلح آمیز و مدنی مردم معترض شلیک می کنند و خواست “تیر نزن” می‌رود که به یک شعار عمومی مردم بپا خواسته در سرتاسر کشور تبدیل شود .

نیروهای مسلح و سرکوبگر حکومت اسلامی و بویژه سپاه و بسیج برای چهار دهه در کردستان با آزادی کامل به کولبران و مردم بی دفاع شلیک کرده و هزاران نفر از  زحمتکشان منطقه را  هدف گلوله قرار داده اندحتی یکبار در چهار دهه، دادگاهی علنی برای قاتلان مردم و فرماندهان جنایتکار آن تشکیل نشده و پرونده های بسیاری از جمله پرونده قتل عام مردم روستاهای قارنا و قلاتان هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته اند .

اگر شلیک به کولبران و مردم بیدفاع کردستان، اگر کشتار سوختبران رنج دیده و زحمتکش سیستان و بلوچستان در رسانه های داخل و خارج انعکاس و حساسیت لازم را نداشت، ولی شلیک به مردم معترض در شهرهای بزرگ و کوچک را نمی توان از چشم مردم و رسانه ها مخفی کرد

تیر نزن” خطاب مستقیم به نیروهای مسلح است که در مقابل مردم قرار نگیرند و آینده خود و خانواده هایشان را به بقای حاکمان رژیم اسلامی گره نزنند . مردم از آنها نخواهند پذیرفت که مامور و معذور بوده و در فردای سرنگونی رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم ایران به دادگاه سپرده خواهند شد و ننگ تاریخی  و دراز مدت را برای خود انتخاب خواهند کردحکومت اسلامی در آغازِ پایان خود است و سیر فروپاشی آن سرعت بیشتری گرفته و “تیر نزن ” خواست انسانی و برحق مردم از نیروهای سرکوبگر است که راه خود را از فرماندهان و روسای جنایتکار خود جدا کرده و به صفوف مردم بپیوندند .

تا آنجا که به نفس رویداد فروریزی برج متروپل مربوط می شود، مردم آبادان خواسته های برحقی دارند که دولت باید فورا آنها را برآورده سازداین خواسته این روزها در شهر آبادان بر سر زبانها است:

دستگیری تمام عاملین این فاجعه از فرماندار، شهردار تا مهندسین و پیمانکاران، صاحبان پروژه و دیگر عوامل دور و نزدیکی که در وقوع این رویداد سهیم بوده اند ، پرداخت غرامت به خانواده های قربانیان، آزادی تمامی دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در آبادان، تشکیل کمیسیونی کارشناسی و مردمی برای بررسی برج های غیر کارشناسی دیگر در سراسر ایران برای جلوگیری از فجایعی دیگر از این قبیل.