حزب کمونیست ایران

خشونت علیه زنان جرم و جنایت است

هر از گاهی در اخبار می خوانیم  که اینجا و آنجا زنی مورد آزار جسمی و جنسی قرار گرفته ، بر روی  زنانی اسید پاشیده اند ، زنی خود را آتش زده و یا خودکشی کرده و حتی زنانی از سوی نزدیکان خود ، شوهر ، برادر ، پدر و حتی فامیل دورتر به قتل رسیده است .

ستم و تحمیل بی حقوقی بر زنان بیانگر و نشانگر سیستم سیاسی گندیده و مرتجعی است که که بر اساس تبعیض جنسیتی ، طبقاتی ، زبانی و ملی ، مذهبی و عقیدتی استوار است .

در چندصد ساله اخیر و با صنعتی شدن شیوه تولید ، رشد شهر نشینی ، ایجاد مدارس و دانشگاه‌ها ، ایجاد اشتغال خارج خانه ، رشد فرهنگ و ارتباطات ، شکل گیری تشکل های صنفی ،فرهنگی و سیاسی و بویژه شرکت گسترده زنان در کار و امور اجتماعی، زنان کم و بیش و در تمامی جهان توانسته اند بعنوان نیمی از مردم جامعه در همه عرصه های کار و زندگی حضور فعال ، چشمگیر و تاثیرگذاری داشته باشند .

پیشرفت و متحقق شدن حقوق برابر زن و مرد در هیچ جامعه ای امری ساده و آسان نبوده و اغلب با مبارزات گسترده و طولانی ، با مشقات و خشونت زیاد از سوی حکومت ها ، دستگاه دین و اخوندها و کشیش ها ، فرهنگ و جامعه مرد سالار  و فرهنگ و افکار ارتجاعی روبرو بوده و کماکان با آن درگیر است .

در طول دو قرن اخیر و بویژه در صد سال گذشته چهره شهرها و تا حدی روستاها آنچنان تغییر کرده است ،  و ملیونها و میلیاردها نفر از زنان آن چنان در کار و امور اجتماعی درگیر هستند ، که دیگر بدون حضور زنان چرخ کار و زندگی در تمامی شهرها نه تنها تعطیل خواهد شد، بلکه زندگی و اداره امور جامعه بدون شرکت فعال زنان قابل تصور هم نیست .

زنان آنچنان پیشرفتی در همه عرصه ها داشته و از آنچنان توانایی و خلاقیت های برخوردار هستند ، در همان مدت کوتاهی که توانسته اند در خارج خانه کار ، تحصیل و فعالیت های اجتماعی، فرهنگی ، هنری و اقتصادی داشته باشند ، چهره  شهر و جامعه را انسانی تر و برابر تر کرده اند .

در دو دهه اخیر و با فعال شدن اینترنت و رسانه های جمعی ، زنان مجال بیشتری پیدا کردند که بدون سانسور دستگاه دولتی ، بدون اجازه گرفتن از اعضا خانواده و فامیل ، آنگونه که خود می خواهند و مایل هستند خواست‌ها و آرزوهایشان را مطرح کنند .

جهان کهنه با برابری و عدالت سر ستیز و آشتی ناپذیری مزمن و عمیقی دارد . فرهنگ و جامعه مرد سالار ، دستگاه دین و مذهب ، خیل وسیع اخوندها و ملاها که هر روز و هر ساعت علیه زنان و با تحریک مردان به خشونت علیه زنان مشغول هستند ، فرهنگ رو به زوال و تحول ناپذیر سده های قبل که قادر به انطباق خود با ضروریات عصر جدید و بویژه با آزادی و برابری نیست ، حکومت های مرتجع و مذهبی به مقاومت در برابر زنان برابری طلب و آزادیخواه پرداخته و به تبلیغ و ترویج خشونت علیه زنان می پردازند.

مبارزه برای برابری جنسیتی بین زن و مرد ، خواست توقف و جلوگیری از خشونت علیه زنان تنها امر زنان  مبارز و آزادیخواه نیست ، و این زنان که مورد خشونت قرار می گیرند ، خواهران و مادران ، دختران و همسران ما هستند و وظیفه هر انسان شریف و برابری طلب و آزادیخواهی است که از حقوق برابر زن و مرد ، از توقف فوری خشونت علیه زنان ، از جرم و جنایت کردن خشونت علیه زنان حمایت کنند .

این بربریت و و خشونت ها قادر به پیشرفت و شرکت بیشتر زنان در امور اجتماعی و سیاسی نیست و با هیچ درجه ای از خشونت و جنایت علیه زنان جامعه به قرون تاریک و به بی حقوقی کامل زنان بر نخواهد گشت .

زنان کردستان شایستگی و توانایی های شگفت انگیز خود را در تمامی عرصه های سیاسی ، مبارزاتی ، فرهنگی ، تحصیلی ، هنری ، اجتماعی و اقتصادی نشان داده و مرتجعین محلی ، حکومت های اشغالگر و جریانات ارتجاعی قادر به حذف زنان و بیصدا کردن آنها نخواهند شد .

برابری زن و مرد و عدم خشونت علیه زنان  در خانواده و در جامعه یکی از شاخص های اصلی و تعیین کننده میزان سلامتی و وجود کرامت انسانی در هر اجتماعی است .

وظیفه مبرم و فوری همه انسان‌ها و نهادهای سیاسی  ، اجتماعی و فرهنگی است با تمام توان خود برای تحقق برابری زن و مرد تلاش کرده و با متحدترین و قوی ترین صدا خشونت علیه زنان را محکوم کرده و کاری بکنند هیچ مرتجع و فناتیکی نتواند از خشونت  و بی حقوق کردن زنان به آسانی صحبت بکنند .