حزب کمونیست ایران

خلاء قدرت  را مردم با قدرت خود جواب میدهند

در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس در شش ماه گذشته،  اینبار دانش‌آموزان در شماری از مدارس سنندج با گازهای شیمایی مسموم شدند.  همانطور کە قبلا نیز گفتە بودیم، رژیم با این اقدامات  از دختران و زنان و در واقع ازکل جامعە معترض ایران که آپارتاید جنسی و تبعیض نهادینه شده علیه زنان را بیش از این  تحمل نکردە و نمیکنند انتقام میگیرد.   رژیم زخم خوردە اسلامی با مسموم سازی مدارس  بدون پرده پوشی و صریح و اشکار به زنان و به مردم میگوید یا تن به سیاستهای ارتجاعی بدهید و یا امنیت جانی و روانی نخواهید داشت . این رژیم که نمی تواند صدها هزار و حتی چندین ملیون مخالف سیاست های خود را زندانی کند، از ترس سربرآوردن اعتراضات خیابانی از جملە به حملات تروریستی شیمیایی علیه زنان و دختران و از اینطریق علیه کل جامعه پناه برده است ، تا بترساند و مرعوبشان کند.

همزمان با گسترش مسموم سازی مدارس و سکوت معنا دار حاکمییت در مقابل این جنایات،  شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار «تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان مدارس در برابر حملات شیمیایی و زنجیره انسانی در اطراف مدارس» شدە است. در بخشی از این بیانیە آمدە است:

« شش ماه از جنایت حملات شیمیایی مداوم به مدارس غالبا دخترانه‌ی کشور می‌گذرد. با وجود واکنش‌های گاه و بیگاه مقامات، این حملات بارها از سوی مردم، والدین، معلمان و نهادهای بین‌المللی محکوم شده است و همگی خواهان دستگیری آمران و عاملان این سلسله جنایات هستند در حالی شاهد تداوم این جنایت هستیم که ظن سازمان‌یافتگی و حمایت هدفمند  حکومتی بیش از هر عامل دیگری نمود دارد. کتمان و توجیهات مسئولین بی‌کفایت، خاک در چشم حقیقت  می‌پاشد. فرماندهی نیروی انتظامی کشور ناتوان از تامین امنیت کودکان این مرز و بوم است. اما در همان حال اهتمام خود را صرف تهدید زنان آزادی‌خواه کرده است؛ زنانی که برای انتخاب آزادانه‌ی نوع پوشش خود در برابر فشارها و سرکوب غیرقانونی مقاومت می‌کنند.»

در بخش دیگری  از بیانە میخوانیم کە :« در این شرایط شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران وظیفه‌ی خود می‌داند برای حفظ جان دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان شریف و زحمتکش مدارس از همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های عملی خود استفاده کند. پیشنهاد می‌شود دانش‌آموزان، خانواده‌هایشان و معلمان دلسوز، دست در دست هم، آستین بالا زده و کمیته‌های حفاظت از دانش آموزان را در مدارس و محلات سازماندهی کنند. اگر آمران و عاملان این جنایات فاجعه‌آمیز معرفی، محاکمه و مجازات نشوند، معلمان ناگزیر و برای حفظ جان دانش‌آموزان، کلاس‌های درس را در خیابان برگزار کرده و از کمیته‌های حفاظت مردمی والدین خواهند خواست  که با زنجیره ی انسانی از حریم دانش‌آموزان در خیابان محافظت کنند.»

بیانیە در پایان ادامە میدهد : شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در صورتی که  حملات شیمیایی بلافاصله متوقف نشود و  با امرین و عاملین این جنایت هولناک برخورد قضایی عادلانه نشود از تمام پتانسل خود  برای مقابله استفاده خواهد کرد. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، به نمایندگی از معلمان، در خصوص سناریوی مسمومیت‌سازی دانش‌آموزان سکوت نخواهد کرد و در صورت ادامه‌ی این فاجعه‌ی غیرانسانی در هفته های آتی به همراه معلمان سراسر کشور، در کف خیابان‌ها پاسخ مناسبی به این تفکر غلط و متحجرانه ی مغزهای پوسیده خواهد داد.»

یک واقعیت انکار ناپذیر این است که بازگشت به دوره قبل از انقلاب ژینا خیال خامی بیش نیست و وضعیت به پیش از این انقلاب در حال جریان  باز نخواهد گشت . گسترش اعتصابات  و اعتراضات کارگران در مراکز مختلف تولیدی، اعتراضات بازنشستگان ، معلمان و دیگر اقشار جامعە  بخش جدایی ناپذیر  از این راهی است کە  سایە انقلاب را همچنان  بر فضای  سیاسی در ایران  نگاه داشته است. از اینرو واضح است کە جنایت مسموم سازی مدارس در کنار دیگر جنایات رژیم اسلامی جامعە را مرعوب نخواهد کرد. خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی می رود تا در تداوم و تکامل خود ، یکبار برای همیشە بە فقر و محرومییت و بی حقوقی و اسارت انسان خاتمە دهد . رژیم جمهوری اسلامی با پناە بردن بە چنین جنایاتی برای مرعوب کردن مردم،  آشکارا ضعف و ناتوانی خود را در مقابل زنان و دختران ، جوانان و مردم آزاده  کە سنگرهای فتح شده خود را پس نخواهند داد، بە نمایش میگذارد .  در مقابل این ضعف آشکار، در مقابل چنین عملکردهای جنایتکارانە،  همانطور کە در بیانیە شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان آمدە است ، مردم با تشکل های خود در محل کار و زندگی از خود بە دفاع برخواهند خواست.  قدرت گیری مردم در تشکل های مربوط بە کار و زندگی حاصل طبیعی تداوم اعتراضات و مبارزاتی است کە امروز سایە سنگین آنان حکومتیان را بە وحشت انداختە کە چنین جنایاتی را سازمان میدهند. با شروع اعتصابات کارگری ، با گسترش اعتراضآت علیە شرایط سخت معیشت و علیە تحمیل حجاب اجباری،  شمارش معکوس برای رهایی نهایی از دست این باند مافیایی و فاسد اسلامی شروع شده و اغاز پایان این حکومت مذهبی و جنایتکار در افق سیاسی پیدا شده است.