حزب کمونیست ایران

فراخوان به برگزاری آکسیون اعتراضی در استکهلم

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد استکهلم، طی انتشار فراخوانی از کلیه انسانهای آزادیخواه ساکن استکهلم خواست که در حمایت از مبارزات تودهای تهیدست ایران روز شنبه 18 ژانویه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی دست به تجمع بزنند.

در بخشی از این فراخوان آمده است، جنبش اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی در اغلب شهرهای ایران در اشکال گوناگون کماکان ادامه دارد. روحیه مبارزه جویی بیشتر و اعتماد بنفس توده های معترض هر روز  بیشتر میشود و اعتراضات اخیر در پی سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و جانباختن ۱۷۶ مسافر آن بیانگر این واقعیت است که توده های معترض نه تنها مرعوب سرکوب رژیم نشده اند بلکه اکنون با شعار جمهوری اسلامی نابود باید گردد به میدان آمده اند. به همین دلیل در همسویی با مبارزات تودهای تهیدست، کارگران، زنان و دانشجویان و جوانان به ستوه آمده از دست جمهوری جهل و جنایت جمهوری اسلامی و در همدردی با جانباختگان خیزش اخیر و خانواده قربانیان جنایت سقوط هواپیما، تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد استکهلم به همراه نیروهای چپ، روز شنبه 18 ژانویه در شهر استکهلم در مقابل سفارت جمهوری اسلامی آکسیونی اعتراضی برگزار خواهند کرد.