حزب کمونیست ایران

فعالیت تبلیغی در محکومیت دادگاهی فعالین کارگری

 

 

برپایه گزارش دریافتی طی روزهای اخیر جمعی از دوستان و هواداران حزب کمونیست ایران درشهرهای یاسوج و دهدشت فعالیتهای وسیع تبلیغی در محکومیت دادگاهی کردن فعالین کارگری ـ اجتماعی، انجام دادند .

برپایه این گزارش، در جریان این فعالیت تبلیغی، تعداد زیادی پوستر و تراکت در محکومیت این اقدام رژیم و همچنین آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران هفت تپه و فعالین کارگری و مدافعان آنها درسطح شهرهای یاسوج و دهدشت پخش شد. همچنین در سطح شهر یاسوج نیز پوسترهایی با مضامین “آزادی بی قید و شرط فعالین کارگری دربند” توزیع گردید.