حزب کمونیست ایران

قطعنامه مصوب کنگره ١٨ کومه له در مورد گسترش مواد مخدر

١- واقعیت تلخ این است کە اعتیاد بە مواد مخدر در کردستان گسترش یافتە است و بسیاری از خانوادها بە شکلی از اشکال با این پدیدە آزار دهنده درگیر هستند. جمهوری اسلامی اگر چە ظاهرا دم از مبارزە با قاچاق و توزیع مواد مخدر میزند اما گسترش ابعاد آن شکی باقی نمیگذارد کە این پدیدە بدون پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم کارگزاران ردە بالای جمهوری اسلامی ممکن نیست. جدا از سود سرشاری کە از اینطریق دلالانتباە کردن زندگی میلیونها انسان بە جیب میزنند، گسترش آن بویژە در کردستان اهداف سیاسی دیگری را نیز تعقیب میکند. با گسترش اعتیاد،  رژیم اسلامی آگاهانە برای کاشتن تخم بی تفاوتی سیاسی جوانان و بی ارادە کردن آنان و وادار کردنشان بە تمکین و تسلیم در قبال وضعیت موجود سرمایە گذاری کردە است.

٢- قربانیان چنین سیاستی کسانی جزء جوانان بویژە در میان اقشار پایین جامعە نیستند. این افراد توسط رژیم قربانی می شوند، مجرم شناختە می شوند و در جامعه منزوی می گردند. قربانیان اعتیاد مجرم نیستند، مجرم آنانی هستند که کنترل شبکه مافیای تولید و توزیع این مواد خانمان برانداز را در دست دارند. مجرم آنهایی هستند که از طریق تولید و توزیع این مواد، ثروتهای افسانەای میاندوزند. مجرم آنهایی هستند که شادی، تفریح و آزادی را از جوانان سلب مرده، مجرم آن سیستم و نظامی است که بستر تولید و توزیع و گردش این مواد را هموار می کند. مجرم این نظام و این حکومت و سران و سردمداران این رژیم اند. سرانجام این رژیم اسلامیست کە باید طرد گردد تا طرد شدگان امروز بە جامعە باز گردند.

٣- جمهوری اسلامی با گسترش فضای سرکوب و اختناق، تلخ کردن زندگی برای بسیاری از جوانان، محروم کردن آنان از تلاش در راە ساختن زندگی خود،مقابلە آشکار با هر آنچە کە بە زندگی امید میدهد و آیندە ای روشن را در مقابل جوانان ترسیم میکند،  زمینە رو آوری بسیاری از جوانان را بە اعتیاد فراهم کرده است. از اینرو فرد معتاد را باید قربانی شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دانست کە رژیم اسلامی مسؤل و پاسدارآن است. اقدامات این رژیم از جملە ایجاد مراکزی برای نگەداری از معتادان ذرەای از این حقیقت نمیکاهد، زیرا کە شرایط سیاسی واجتماعی دست نخوردە باقی میماند و  فرد معتاد پس از یک دورە نگە داری در این مراکز مجدد با همان شرایط و همە آن مشکلات از جملە فقر و محرومیت کە رژیم اسلامی بە جامعە تحمیل کردە است، روبرو میشود و دوبارە بە اعتیاد پناه میبرد.

٤- از اینرو مبارزه با پدیدە اعتیاد، در گرو مبارزه با جمهوری اسلامی و نظامی است که خود عامل بازتولید این شرایط است. شرایطی کە انسانها را در اشکال مختلف قربانی می کند. مبارزه با این رژیم و مبارزە برای کا‌هش اثرات زیانبار گسترش مواد مخدر حلقه های زنجیر یک مبارزه واحد هستند. این مبارزه میتواند چشم انداز روشنی بر روی جوانان بگشاید. آنان بر بستر این چشم انداز امیدبخش، این زمینه را خواهند یافت تا به جای تسلیم شدن در مقابل ناملایمات، راه مبارزه و نابودی عوامل اعتیاد را انتخاب کنند.

کنگرە ١٨ کومەلە ضمن تأکید بر این واقعیات، مبارزە با پدیدە اعتیاد و گسترش آن در کردستان را امر جدی میداند و بدین منظور کمیتە مرکزی منتخب خود را موظف میکند تا سازمان دهی حرکت جمعی برای مقابلە با این پدیدە را در دستور کار خود قرار دهد.

کنگرە ١٨ کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماه 1400، ژانویه 2022