حزب کمونیست ایران

قطعنامە کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران  در مورد اختلافات درون حزب

 

با توجە بە گذشت بیش از پنج سال از آنچە “اختلافات درون حزب کمونیست ایران”  نام گرفتە است و با توجە بە عدم یافتن تفاهم در مورد مضمون اختلافات و چگونگی رفع و هدایت آنها، لازم و ضروریست کە با در پیش گرفتن موازین اساسنامەای و قانونی اقدام بە از سر گذراندن شرایط کنونی کرد. از اینرو کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران بر این باور است کە:

  1. باید بە رای اعضا بە عنوان تنها مرجع قانونی و اساسنامەای جهت قضاوت در مورد موضوعات مورد اختلاف و نیز اتخاذ جهت گیریها مراجعە شود. هر درجە از اختلافات سیاسی و  تشکیلاتی و هر درجە از جناح بندیها و قطب بندیهای متفاوت نمی تواند دستاویزی برای کنار گذاشتن رای اعضا بە عنوان مرجع قضاوت و اتخاذ جهت گیریها و سیاستهای حزب بر سر موضوعات مورد اختلاف باشد.  بر این مبنا، هر طرح و پیشنهادی برای هدایت و طی کردن مراحل مورد اختلاف ضرورتا باید در مرجعی کە اساسنامە آنرا تعریف کردە است بە رای اعضا گذاشتە شود و پس از تصویب آن از طرف اکثریت واجدین شرایط در حزب بە عنوان جهتگیری رسمی مقبولیت پیدا کند.

 

  1.  بە عنوان اولین و اساسی ترین اقدام در راستای فراهم آوردن ملزومات اعمال ارادە اعضا در تعیین جهت گیریهای حزب در شرایط وجود اختلافات و سایر موارد، برگزاری بدون تاخیر بیشتر کنگرە حزب، بە عنوان بالاترین مرجع حزبی، ضروری و اجتناب ناپذیر است. 

 

  1.  از این رو، کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران اعلام می کند کە، با توجە بە گذشت بیش از پنج سال از برگزاری آخرین کنگرە حزب (کنگرە دوازدهم) و گذشت بیش از سە سال از پایان دوره کاری کمیتە مرکزی کنونی حزب، کنگرە سیزدهم حزب باید در اسرع وقت، اما نە دیرتر از ٣ ماە آیندە، برگزار شود. چنانچە این کنگرە طی مدت تعیین شدە برگزار نشود، اکثریت اعضای حزب مجازند راسا کنگرە سیزدهم حزب را برگزار کنند.

 

کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

٢٥ سپتامبر ٢٠٢١