حزب کمونیست ایران


پیامی روشن برای مزدوران محلی حکومت اسلامی در کردستان

طی سالهای اخیر رژیم جمهوری اسلامی به شیوه های مختلف شماری از افراد محلی را به صورت بسیج و پاسدار به خدمت گرفت یا به عنوان جاسوس در در دستگاههای امنیتی خود جذب کرده است و برای سرکوب مردم کردستان به کار میگیرد. مردم این عناصر وابسته به رژیم را به خوبی می شناسند . آنها معمولا در جوار مردم زندگی می کنند و چشم در چشم مردمی داراند که این روزها برای کسب حقوق اولیه پایمال شده مردم ایران به میدان آمده اند. اما این افراد در شرایطی به مزدوری خود ادامه می دهند که حکومت اسلامی در سراشیبی سرنگونی است و بدون شک دیگر وضعیت به شرایط دو ماه قبل باز نخواهد گشت .
ملیونها نفر از مردم ناراضی و معترض به جمهوری اسلامی خواهان تغییر رژیم سیاسی و سرنگونی حکومت اسلامی هستند . تظاهرات و اعتصابات هر روز دامنه گسترده تری گرفته و حکومت و دستگاه سرکوب آن در داخل  خسته و فرسوده هستند .در خارج کشور هم بیش از شش ملیون مهاجر و پناهنده ایرانی در بسیاری از کشورها تظاهرات دهها  و صدها هزار نفری علیه حکومت اسلامی راه انداخته و افکار عمومی جهان حامی و پشتیبان خواستهای عادلانه آنها هستند . حکومت درمانده با بحران فروپاشی روبرو است . زنان ، جوانان ، کارگران، مردم کردستان و بلوچستان ، اقلیت های ملی و مذهبی ، دانشجویان ، ، هنرمندان و ورزشکاران ، بازاریان و بازنشستگان ، فرهنگیان و نویسندگان همه و همه مخالفت های خود با حکومت اسلامی نشان داده اند و شعار سرنگونی حکومت اسلامی در جای جای ایران طنین انداز است.
رژیم آگاهانه تلاش می‌کند مزدوران محلی را بیش از پیش در مقابل مردم قرار داده و راه بازگشت آنها را به میان مردم شریف و آزاده کردستان قطع نماید . نفرت به حق مردم کردستان از مزدوران محلی برای این نیروی خود فروخته و فاسد نا آشنا نیست . 
کومه له از مزدوران محلی رژیم می خواهد هرچه زودتر و بدون درنگ صف خود را از صفوف نیروهای اشغالگر حکومت در کردستان جدا نمایند . لازم است به شیوه علنی در روستا و محله و شهر خود به هر شیوه ای که مناسب میدانند جدایی خود از حکومت را به اطلاع مردم محلی رسانده و شبکه های اجتماعی را از آن مطلع نمایند . جدایی از صفوف نیروهای اشغالگر در درجه اول به نفع خود مزدوران محلی و خانواده های آنها است . اگر مزدوران محلی می خواهند خود آنها و خانواده هایشان بتواند در کردستان به زندگی خود ادامه بدهند ، لازم است همین امروز از صفوف دشمن بیرون آمده و از مردم شریف و آزاده معذرت خواهی بکنند. فردا و در روزهای آخر حکومت بسیار دیر خواهد بود و بدون شک  مزدوران محلی هزینه سنگینی برای ماندن در صفوف رژیم خواهند پرداخت . این پیام ما برای مزدوران محلی در کردستان است ، همین امروز و بدون درنگ از همکاری با حکومت مرتجع و جنایتکار جمهوری اسلامی دست بردارید وگرنه مطمئن باشید تک تک شما خائنین به مردم کردستان بهائی سنگین برای ادامه همکاری با حکومت اسلامی خواهید پرداخت .