حزب کمونیست ایران

پیام تبریک سازمان راه کارگر                 

به کومه له ” سازمان کردستان حزب کمونیست ایران” و حزب کمونیست ایران به مناسبت سالروز اعلام موجود یت کومه له           

رفقای گرامی کومه له

سالگرد روز کومه له را صمیمانه به شما تبریک می گوئیم و یاد  عزیز  پیشمرگان و رزمندگان جان بر کف کومه له که در راه با شکوه آزادی،برابری وسوسیالیسم بخاک و خون در غلطید ند  را گرامی میداریم.                                                                                                                                                                                            

گرامیداشت این روزعزیز در شرایطی برگزار میشود که مردمان ایران ، اردوی عظیم کار و زحمت  بیش از پنج ماه است که انقلاب نوین مردمان ایران را آغاز کرده اند ، آن هم بادستان خالی در برابر حکومت ِ فاشیستِ تا دندان مسلخ و سرکوب گر! انقلابی که در پی قتل عمد دولتی مهسا امینی ، و بامحوریت شعار ژن ژیان ئازادی  آغازشده و همچناران با افت و خیز ادامه داردو تا کنون بیش از ششصد جان شیفته ـ عموما نو جوان و جوان ـ  با شقاوت بی حد و حصر توسط  رژیم فاشیست حاکمیت اسلامی به خاک افتاده اند، همچنین رژیم انسان ستیز بیش از بیست هزار نفر را بازداشت یا ربوده است که اکثریت آنان در زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارند . انقلابی که درهمان چند روز اولیه بسیار شتابان مرزها را در نوردید و خود را در دل و ذهن بیشمار مردمان جهان ، بخصوص زنان و جوانان قرار داد و مشغله خود رامشغله آنان کرد  .                                                                                   

کومه له که از همان آغاز با مشی کمونیستی  به فعالیت و مبارزه علیه حاکمیت سرمابه داری  کمر بست کرد ،و با جانفشانیهایی که بخرج داد  الحق تاثیر بسزایی  در ایجاد  فضای سرخ وتوفنده انقلاب در کردستان داشته و دارد. بیهوده نبوده و نیست که دیگر مردمان بلاکشیده ایران ، کردستان را چشم و چراغ ایران می دانند . آری این چنین بود که کومه له  به قطب چپ  جامعه کردستان تبدیل شد و در تمامی این دوران بعنوان یک سازمان چپ و انقلابی از پیشگامان  مبارزه علیه استبداد، استثمار،تبعیض و ستم بوده و است .                                                                  

رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی که از دل انقلاب شکست خورده پنجاه و هفت  سر بر آورده بود ؛ از همان آغاز با ” نه” بزرگ مردم کردستان درنفی حکومت اسلامی روبرو شده بود برای آنکه این مقاومت انقلابی به سرتاسر ایران گسترش پیدا نکند  ؛ با تما م قوابرای شکستن مقاومت کردستان یورش برد ، ودر این راه از هیچ توطئه و نیرنگی کوتاهی نکرد . رزمندگان  کومه له اما در مقابله با هجوم وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی به دستآوردهای انقلابی مردم کردستان، مبارزه جانانه ای را در سطوح گوناگون سازماندهی کرد و همراه و همگام و در کنار مردم با ایجاد نهادها و ارگانهای خود حکومتی و اداره دمکراتیک و مردمی شهر و روستاهای کردستان از طریق شوراها ، نهادها و نمایندگان منتخب مردم نمونه ای درخشان از قدرت گیری توده ای از پائین را نشان داد. در این راه هزاران زن و مرد مبارز در صفوف پیشمرگان، در زندانها و شکنجه ها ، در بمباران ها جان عزیزشان را از دست دادند.                                         

با گذشت بیش از 43 سال از حاکمیت جمهوری جنایت اسلامی و با پشت سر گذاشتن دو قیام با شکوه دی 96  و آبان 98 و انقلاب نوین جاری شاهد تعیین تکلیف نهایی مردمان ایران با رژیم فاشیست حاکم هستیم. جامعه ایران که مسمم به نهایی کردن این تصمیم است  وارد شرایط کامل  قطبی شدن سیاسی شده است. جنگ گفتمانها شدت پیدا کرده ، جنگ گفتمان چپ و کمونیست با انواع گفتمانهای راست و ارتجاعی .                                                                         

درپی اوج گیری اعتراضات و تظاهرات به پیشگامی زنان و جوانان شجاع و حق طلب، کارگران، معلمان، بازنشستگان،  و ملیت های تحت ستم و اکثریت مرمان به تنگ آمده از بیداد حکومت دینی سرمایه داری ، کلیت نظام دین سالار و سیستم سرمایه داری حاکم را به چالش کشیده وبرای سرنگونی کلیت  نظام آماده می شود.                                                                           

استبداد وستم طبقاتی و اجتماعی و مدنی ، استثمار وحشیانه، گسترش روز افزون فقر و خانه خرابی، گرانی،  شکاف فاحش طبقاتی، فساد و غارت گسترده حکومتیان، اقتصاد ورشکسته، سرکوب وحشیانه  و… خصلت نمای جامعه متلاطم سراسر ایران است و رژیم که عاجز از هرگونه رفرم سیاسی و به ویژه اقتصادی است قادر به مهار و عقب راندن خیزش انقلابی مردمان نیست ، جز  سرکوب لجام گسیخته هیچ راه حل دیگری ندارد. جامعه ما در تند پیچ اساسی و در آستانه تحول بزرگی و نهایی قرار گرفته است.  در چنین شرایطی ،اردوی رنگارنگ راست و ارتجاعی ، مجاهدین و جمهوری خواهان لیبرال؛ به ویژه سلطنت طلبان و امپریالیست ها می کوشند با مصادره انقلاب و مخدوش کردن مطالبات نیروی کار و زحمت  ـ چون انقلاب پنجاه و هفت ـ تنها جابجایی قدرت سیاسی در بالا را ممکن کنند و کلیت تظام سرمایه داری را حفظ نمایند ، وظیفه ما کمونیست ها بیش از گذشته سنگین تر است.                                                    

و این وظیفه سترگ تداوم انقلاب و ممانعت از مصادره انقلاب توسط ضد انقلاب را نمی توان بصورت پراکنده و جدا جدا به پیش برد ضرورت همبستگی همه بخشهای طبقه کارگر و مزد بگیر با هویت های گوناگون و، خود سازمان یابی اکثریت عظیم به رهبری طبقه در ساختاری بر پایه دموکراسی شورایی و همکاری و همبستگی همه جریانات چپ، کارگری و کمونیستی در کنار و همگام کارگران و زحمت کشان سراسر ایران به امری فوری ، حیاتی تبدیل شده است . بدون اتحاد رزمنده نیروهای چپ و کمونیست و بدون خود سازمانیانی طبقه کارگر و اردوی رنج و کار ، پیروزی انقلاب پیش رو نا محتمل است .            

رفقای عزیز

در سالگرد “روز کومه له” امیدواریم که فعالان، اعضا و پیشمرگان کومه له در تداوم و تقویت سنت های کمونیستی ِ پایه گذاران آن ، بتوانند بنا به شرایط سرنوشت ساز کنونی با مسئولیتی افزون بر گذشته و با پیمان عمیقتر رفاقت و مبارزه متحدانه و مشترک با دیگر نیروهای چپ و کمونیست  برای آزادی و سوسیالیسم ، برای رفع هر گونه ستم، تبعیض و استثمار را تحکیم بخشیده و برای ادامه همکاری و همزیستی راه حلهای مناسبی پیدا کنند.                                   

رفقای عزیز

بار دیگر 26 بهمن “روز کومه له”   را به کومه له –سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست ایران ، فعالان، اعضا ، پیشمرگان و دوستداران شاد باش میگوییم . یاد همه جانباختگان کومه له و همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم را گرامی میداریم.                                                

سرنگون باد رژیم سرمایه داری و مذهبی جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

پردوام و پیروزباد انقلاب نوین جاری

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

04فوریه2023