حزب کمونیست ایران

پیام کنگره 18 کۆمەڵه به کارگران ایران

زنان و مردان کارگر، رفقا!

دنیای سرمایه دچار یک بحران ویرانگر است و ویروس کرونا ژرفای این بحران را رو کرده است. سرمایه داران و نمایندگان سیاسی آنها تاکنون نتوانسته اند راه حلی برای این بحران بیابند. آنها در دوره های قبلی وقتی از یافتن یک راه حل اقتصادی درمانده میشدند، جنگهای جهانی براه می انداختند. اکنون به چند دلیل شعله ور کردن آتش یکجنگ جهانی برایشان بسیار مشکل است. اول، تمام حریفان و رقیبان قدرتمند جهانی به اندازه چند بار نابود کردن شرایط زندگی بر روی زمین بمب ها و سلاحهای کشتار جمعی در اختیار دارند.دوم، تریلیون ها دلار سرمایه های سوپرمیلیاردرهای این کشور ها در هم تنیده است.سوم،در صورت شروع یک جنگ جهانی سیستم جهانی اقتصاد اینها، قرارداد هایی که مخفیانه و علنی باهم بسته اند و وام هاییکه رد و بدل کرده اند، اگر گسیخته شود تمام نظامشان با خطر نابودی روبرو خواهد شد.به همین جهت جهان در یک دوره گذار و بر سر یک پرتگاه خطرناک قرار گرفته و بشریت برای نجات فقط یک راه در پیش دارد و آن توسل به طبقه کارگر برای استقرار یک نظام سوسیالیستی است.

جامعه ما، ایران، صدای گامهای استوار طبقاتی شما را بویژه در چند سال اخیر از جانب گردان های رزمنده شما نظیر کارگران مجتمع صنعتی هفت تپه، کارگران فولاد، کارگران هپکو، کارگران معادن، کارگران پیمانی و ارکان ثالث نفت، راه آهن و پتروشیمی ها و گازو معلمین در پیگیری خواسته های حق طلبانه تان شنیده است. مبارزات شما موجی از امید به پیروزی بوجود آورده است.این امیدواری در تمام  مباحث و مصوبات کنگره مامنعکس شده است. در پرتو این امیدواری بود کە ما در کنگرە تأکید کردیم کە طبقه کارگر به دلیل موقعیت اجتماعی اش و بدلیل مبارزات تا کنونی خود، امروز در ایران  میرود کە در مرکز تحولات جامعه قرار گیرد.  ما بر این باوریم کە طبقە کارگر ایران بالقوە این ظرفیت و پتانسیل را در خود دارد کە در رأس دیگر جنبش های رادیکال اجتماعی قرار گیرد و با پشتیبانی از آنان ، عرصە مانور دادن جمهوری اسلامی را محدود کند و ابزار سرکوب آنرا بی اثر کند. در کنگرە تأکید داشتیم کە امروز شعار “کار، نان، آزادی، اداره شورائی” را میتوان به حلقه رابط همه جنبش های اعتراضی تبدیل کرد و ظرفیت های جنبش کارگری را برای هدایت و رهبری این جنبش ها بالفعل کرد. کومەلە به مثابه یک جریان کمونیست و انقلابی کە از چنین سیاستی نیرو میگرد، در کنگرە ١٨ خود از سنگر کردستان انقلابی پیام همراهی، همبستگی و همگامی خود را با شما کارگران ایران بار دیگر تکرار و تأکید می کند.

زندە باد همبستگی کارگری

زنده باد سوسیالیسم

کنگره هیجدهم کومه له

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماه 1400

ژانویه 2022