حزب کمونیست ایران

پیام کنگرە ١٨ کومەلە بە خانوادە جانباختگان

خانوادە های بزرگوار جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران!

کنگرە ١٨ کومەلە صمیمانەترین درودهای خود را به شما خانوادە عزیز و گرامی جانباختگان صفوف کومەلە و حزب کمونیست ایران تقدیم می کند. شما سالیان متمادی است که از مهر و محبت عزیزان خود و همرزمان ما محروم شده اید . عزیزانی کە در سیاەچالهای رژیم اسلامی ، در نبرد مسلحانە کردستان و دیگر عرصەهای مبارزە اجتماعی، در راە بنیاد نهادن جامعه انسانهای آزاد و برابر و آسوده، جامعه ای فارغ از ستم و استثمار، جانباختند. ما در این کنگرە و بویژە در شرایط متحول ایران و کردستان ، از هر زمانی بیشتر جای خالی عزیزان جانباخته را احساس می کنیم. کنگرە ١٨ کومەلە در مقابل رنج جانکاهی شما که با از دست دادن عزیزانتان متحمل شده اید ، سر تعظیم فرود می آورد و به استقامت و پایداری شما درود می فرستد.  یاد این عزیزان را گرمی می داریم و قاطعانه تر از همیشه بر ادامە راە پر افتخار آنان تا تحقق اهداف والایشان پای می فشاریم.

کنگرە ١٨ کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

دیماە ١٤٠٠

ژانویە ٢٠٢٢