حزب کمونیست ایران

کارگران با گسترش مبارزات خود جواب محکمی بە خامنەای خواهند داد!

خامنه‌ای پیش از ظهر روز شنبه ۹ اردیبهشت و در آستانه روز جهانی کارگر برای گروهی از کارگرانی کەنماینده جامعه کارگریخواندە شدند صحبت کرد.  وی در سخنانش ضمن قبول  وجود فساد گسترده در بین مدیران ریاکارانه گفت :” اگر فساد هست و این فساد هم گسترده است به این دلیل است که مدیران نظام به فرمان او عمل نکرده‌اند” .

این فریبکاری آشکار  را حتی خامنەای  خود نیز باور ندارد ، زیرا او و کارگران و همە مردم ایران میدانند همە آنچە  کە در ایران در عرصە سیاست های کلان اقتصاد و سیاسی بە پیش میرود نمیتواند بە فرمان او و یا با تائید او نبودە باشد. خامنەای سال پیش با تکرار همین گفتەها  وعده داده بود کهبا سیاست‌های دولت جدید مشکلات به تدریج برطرف خواهند شد“. وعده‌ای که نه تنها محقق نشد بلکه افزایش اعتراضات کارگری وگسترش آن به بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه کارگری در سال گذشتە تا کنون نشان می‌دهد که دولت مطلوب خامنەای در پایمال کردن حقوق کارگران همان سیاستی را دنبال میگیرد کە ن تداوم حاکمییت جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد.

خامنەای همزمان کە دروغ میگوید میداند کە گارگران در بخش های تولیدی و خدماتی نسبت بە وضعیت موجود، نسبت بە پایمال شدن هر روزە ارزش انسانی خود بە عنوان تولید کنندگان ثروت جامعە، نسبت بە غارت و چپاول این ثروت از سوی حاکمییت اعتراض دارند، میداند معلمان ، بازنشستگان ، رانندگان کامیون ، پرستاران و غیره معترض اند . او میداند کە کارگر در نظام ظالمانە موجود راهی غیر از اعتراض ندارد و نگران است از اینکه در مسیر این اعتراضات کارگران متشکل شوند.  از اینرو با ریاکاری اعتراف می کند که: ” اعتراض‌هایی در محیط کارگری وجود داشته؛ بعضی از این اعتراضات که حالا بنده تا آن جایی که خبر دارم اعتراض‌های به‌جایی بوده است،  سال گذشته هم گفتاعتراض‌های کارگران را به حق می‌داند ولی برای او مهم است کهکارگرها همراە نظام و  با دشمن مرزبندی کنند.” این سخنان در حالی ایراد میشود کە مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس بە دنبال اعتصاب اخیر کارگران گازو نفت و پتروشیمی اعلام کرد: “در ۸طرح پتروشیمی این منطقه تعدادی از کارگران فصلی به دلیل مشکلات معیشتی اعتصاب کردند که با پایان مهلت قانونی، ۴ هزار نفر از آنها با کارگران جدید جایگزین می‌شوند“!

  آری، اعتراض بە جای کارگران برای دریافت دستمزدی  متناسب با تورم افسار گسیختە ، با اخراج آنان جواب میگیرد. بدون شک خامنەای از این تهدید اطلاع دارد اما او و همە مدیران نظام ، نمیتوانند و نمیخواهند کە در مقابل خواست عادلانە و بە جای کارگران عقب بنشینند و خواستهای آنان را گردن نهند. زیرا هرگونه عقب نشینی را برای بقای حاکمییت خود بسیار خطرناک می دانند.

خامنه‌ای البته در صحبت های یکطرفه خود  نگفت که سال‌ها اعتراضات کارگری و سرکوب تشکل‌های کارگری به دست دستگاه امنیتی زیرنظر او و دستگیری فعالان کارگری چرا رخ داده و چرا هنوز با شدت بسیار ادامه دارد و نگفت چرا کمتر فعال کارگریست کە بارها راهی زندان نشدە باشد و مورد اذیت و آذار و تهدید مأموران امنیتی قرار نگرفتە باشد.

خامنەای دربخش دیگری از سخنانش گفتخیلی خوشحال است که گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نتوانستند جامعه کارگری را تحریک کنند و مدعی شد که کارگران در کنار نظام ایستاده‌اند.” و ادامە داد کە ؛مهم‌ترین نشانه‌ی وفاداری جامعه‌ی کارگری به نظام رفتار آنها در این چند دهه بوده؛ با  کنار رفتن گروهک ها  (که منظورش سرکوب کردن آنان است )، امروز بە گفتە اوعمدتا بدخواهان خارجی در این قضیه وارد شدند. برای اینکه بتوانند جامعه‌ی کارگری را در مقابل نظام قرار بدهند؛

خامنەای  بە خوبی میداند کە کارگران و مردم زحمتکش در سراسر ایران از سال ها قبل و بویژە در یکسال گذشتە  نە تنها در کنار نظام او قرار نگرفتەاند بلکە سرسختانە در مقابل آن ایستادەاند. اوصدای مرگ بر دیکتاتوررا حتما شنیدە است ، این صدای کارگران و مردم عاصی از ستم و سرکوب و بی حقوقی در سراسر ایران است کە فریاد زدە میشود. او میداند کە  برای این مردم راهی غیر از رهائی از حاکمییت او نماندە است. در شرایط بحرانی چون شرایط امروز ایران  کە   فقر و فلاکت، خشم و نارضایتی عمیق همه جای این کشور را فراگرفته است، مردمی کە بار سنگین این بحران را بر دوش دارند از جملە کارگران مصصم هستند که برای تغییر وضع موجود و بهبود شرایط زندگی خود اقدام کنند. اما جمهوری اسلامی که دادن هرگونه امتیازی به کارگران معترض و مردم آزادیخواه و تحت ستم این کشور برای بقای خود خطرناک می داند، با همە توان در مقابل مطالبات حق طلبانه مردم ایستادگی میکند در این راه  از هیچ جنایتی هم رویگردان نیست.  دشمن سازی از آنچه که خامنه ای از آن به نامبدخواهان خارجینام می برد، حربه نخ نمائی است که به کارگیری تکراری و افراطی آن، نتایجی کاملا خلاف انتظار وی به بار می‌آورد. در حقیقت، خامنەای و نظامش از این حربه بسیار بیش از اندازه استفاده کردە اند و حنای آنها در این زمینه  دیگر رنگی ندارد. ریشه مشکل خامنه ای نه در آنسوی مرزها بلکه در اعماق جامعه ایران است. بدون شک کارگران با گسترش اعتراضات خود جواب محکمی بە یاوەگویی های خامنەای و دیگر مدیران ریز و درشت نظام فاسد جمهوری اسلامی خواهند داد.