حزب کمونیست ایران

انقلاب آزادیخواهانه مردم ایران و امیدی که ایجاد کرده است

 

نوام چامسکی، روشنفکر چپ و برجسته جهانی در پیامیبه کنفرانس “توانمندسازی گذار انقلابی در ایران” راجع به انقلاب ایران اظهار نظر شایان توجهی کرده است. پیام او چنین است:

“مدتهاست که ایرانیان تحت رژیم‌های بی‌رحم و خشن رنج برده‌اند و در دهه‌های اخیر از حکمرانی مذهبی عذاب کشیده‌اند. مبارزه شجاعانه برای زن، زندگی و آزادی الهام‌بخش کسانی است که در آرزوی عدالت و حقوق بشر در جهانی عاری از تعصب و سرکوب هستند. آزادی ایرانیان، بعنوان امری به تعویق افتاده که امیدواریم به زودی تحقق یابد، نقطه عطفی در مبارزه برای دستیابی به جهانی بهتر خواهد بود و الهام بخش همه ما خواهد شد.”

امروز، هشتم فوریه، قرار است سندیکاها و اتحادیه های کارگری در چند کشور اروپائی و کانادا به حمایت از خیزش انقلابی مردم ایرانتظاهرات ایستاده انجام دهند. این تشکل های کارگریدر اروپا عبارتند از: برخی اتحادیه های کارگری در بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، دانمارک، نروژو سوئد. کلکتیو سندیکایی در فرانسه که از سوی پنج سندیکای بزرگ فرانسوی شکل گرفته،بیانیه ای داده است. در قسمتی از بیانیهآمده است:

سرکوب تظاهرکنندگان توأم با خون ریزی است. در ایران خواست تشکیل اتحادیه های کارگری، تظاهرات، اعتصاب و یا ابراز عقاید و باورهایی که موجب نارضایتی حکومت باشد، جرم و جنایت تلقی می شوند و حکومت آن ها را با اِعمال همه جانبه ضرب و شتم، شکنجه، حبس های بسیار سنگین و اعدام های خودسرانه، مجازات می کند.”

این حمایت های درخشان به دنبال تظاهرات دهها هزار نفره و یکصد هزار نفره ایمطرح شده اند که پیشروان در کشورهای محل سکونت ایرانیان پناهنده و مهاجر در آنها شرکت داشته اند. پشتیبانی ها در خارج کشور فقط به تظاهرات محدود نشده است. تعدادی از هنرمندان، متفکرین، فعالان عرصه مختلف اجتماعی نظیر کنشگران حقوق بشر و جنبش زنان و نیزتعداد قابل توجهی از پارلمانتارهای اروپائی به شکلی از اشکال و از جمله بعهده گرفتن وکالت سیاسی زندانیان سیاسی محکوم شده به اعدام و یا در معرض اعدام از انقلاب ایران حمایت کرده اند.

این حمایت گسترده و الهامبخش از جوهر چپ، ضد دیکتاتوری مذهبی و دفاع تمام قد انقلاباز تامین کامل حقوق زنان، ملیت ها و اقلیت های مذهبیناشی شده است. واقعیت اینست که اکثریت مردم جهان و از جمله کارگران از دست سیستم بحران زده سرمایه داری، دولت های آن و برآمد مخاطره آمیز دست راستی های فاشیست و نژاد پرست به تنگ آمده اند. آنها از همین حالا خطر تخریب محیط زیسترا توسط سیل ها، آتش سوزی ها، امواج کشنده سرما و گرما حس کرده اند. آنها به چشم می بینند که معدودی سرمایه دار به دلیل استفاده از نیروی کار ارزان کارگران، بخشش های مالیاتی از جیب توده ها از جانب دولت ها، راه اندازی جنگ و فروش سلاح از طرف آنان، تحمیل تورم افسار گسیخته و گرانی کمرشکن، بردن سودهای کلان از مرگ و امراض مردم، افزایش سود بانکی و نظایر آنها تریلیون ها دلار ثروت اندوخته اند. در حالیکه 90 درصد از مردم جهان فقیر و فقیرتر شده تا حدی که یک میلیارد از آنها گرسنه مانده و این فقر و گرسنگی رو به افزایش می باشد.انقلاب ایران دارد از یک انقلاب سیاسی به طرف انقلابی اجتماعی گذر می کند. حضور بیشتر کارگران اعتصابی و تظاهر کننده با مطالبات تعرضی و اکسیون های هفتگی و دسته جمعی بازنشستگان کارگری و مبارزات زندانیان سیاسی زن و مرد چپ موید این واقعیت می باشد. جوهر چپ انقلاب آزادیخواهانه ایران دارد هرچه بیشتر نمایان میگردد. همین امر سبب شده که آن تعداد چشمگیری از اتحادیه ها و سندیکا ها به دادن پیامهای دلگرم کننده و برگزاری اکسیون های سیاسی و حمایتی برخیزند. این جمله معنادار از جانب اندیشمند بزرگی نظیر نوام چامسکی از همین واقعیت برمیخیزد که نوشت:

“آزادی ایرانیان، بعنوان امری به تعویق افتاده که امیدواریم به زودی تحقق یابد، نقطه عطفی در مبارزه برای دستیابی به جهانی بهتر خواهد بود و الهام بخش همه ما خواهد شد.”