حزب کمونیست ایران

توطئە سازماندهی شدە رژیم علیە جنبش کارگری و معلمان در ایران

مسعود ستایشی” سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در روز 14 تیر راجع به پرونده “خانم سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری”  اعلام کرد “ضابط خاص به این پرونده ورود کرده و اقداماتی برای کشف جرم صورت گرفته است.” دو فرد بازداشت شده، که عضو “آموزش بین الملل” فرانسه با 32 میلیون عضو می باشند، در 18 اردیبهشت توسط ماموران وزارت بدنام اطلاعات بازداشت شده اند.  سخنگوی قوه قضائی گفته است که “تحقیقات در مرحله محرمانگی است”. علیرغم این به اصطلاح محرمانگی رسانه های رژیم از جمله صدا و سیمای از همان ابتدا و بدون تشکیل هیچ دادگاهی این دو فعال کارگری و سندیکایی خوشنام و معتبر را به اصطلاح “جاسوس” قلمداد کردند. آنها به خاطر پرونده سازی علیه جنبش مطالباتی و ضد استبدادی کارگران و معلمان ایران اتهاماتی بی اساس به این افراد  نسبت دادند. آنها با تبلیغاتی رسوا ادعا کردند گردشگران فرانسوی برای «شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی» آمده بودند تا «جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه کنند”.

سران رژیم که وحشت ناشی از مبارزات سازمانیافته و در حال رشد و گسترش کارگران، معلمان، بازنشستگان کارگری و اعتراضات توده ای رعشه مرگ به تنشان انداخته دست به یک پرونده سازی نخ نما زده تا گروگان گیری رسوای خود را توجیه کنند و زمینه را برای مبادله دو فرانسوی دستگیر شده را با تروریستهای زندانی در اروپا آماده سازند.

“سیسیل کولر و ژاک پاری” بعد از ورود بە ایران با چند تن از فعالین جنبش معلمان و فعالین کارگری، با توجە بە تجربە کاری و علاقە بە مبارزات صنفی کارگران و معلمان دیدار و ملاقات داشتند. این ملاقاتها بە دور از انظار و اطلاع مقامات رژیم و “سربازان گمنام امام زمان” صورت نگرفتە بود. اما مسئولین اطلاعاتی و امنیتی رژیم بە منظور زهرچشم گرفتن از جنبش انقلابی، نیرومند و رو بە گسترش معلمان و کارگرن و اعتراضات مردمی در خیابان و میادین شهرها، تعدادی از فعالین این جنبش ها از جملە “رضا شهابی و حسن سعیدی” از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری‌نژاد  و کیوان مهتدی، از دلسوزان و فعالان جنبش کارگری، چندین معلم مبارز از جملە ” رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، زهرا اسفدیاری، ناصر موسوی، شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواە” از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان را بە بهانە ملاقات با دو فرانسوی گردشگر در ایران دستگیر و راهی زندان کردند. در صورتیکە هدف از این اقدام و دستگیریها در همانحال ایجاد ترس و وحشت در دل مردم ناراضی و معترض و جلوگیری از موج رو بە گسترش اعتراضات کارگری و تودەای در جامعە است، اما کارگران و مردمی که ترسشان از جمهوری اسلامی ریخته است، با گسترش مبارزات خود و بویژه در حیاتی ترین صنعت کشور، یعنی نفت، به این حیله گریهای حکومت جواب داده اند. کارگران رسمی شرکت نفت در بیانیه ای که در 16 تیر  خود وحدت کامل با کارگران پیمانی را ضروری و حیاتی شمرده، مطالبات آنها را به عنوان خواست های خود تکرار کرده و هشدار داده اند که اگر تا پنجم مرداد مطالباتشان جواب نگیرد، همرا با سایر بخش های در حال اعتصاب، اعتراضات خود را شروع خواهند کرد.

اما جمهوری اسلامی گذشته از اهداف اصلی مذکور امیدوار است با گروگانگیری خانم سیسل و ژاک، در دیپلماسی ضد انسانی تعویض زندانیان با دولت فرانسه از آنها استفاده کند. این کار در گذشته با کابینه های دیگر فرانسه انجام گرفته است. اما این بار “سربازان بدنام امام زمان” به کاهدان زده اند و دو عضو صاحب نظر و معتبر جنبش کارگری فرانسه را دستگیر کرده اند و سران رژیم چوب آنرا خواهند خورد.   

باید آزادی همه زندانیان سیاسی و از جمله عزیزان نامبرده را با گسترش مبارزات و اعتراضات و وارد کردن جامعه به یک فاز انقلابی آزاد کرد. تا رسیدن به آن مرحله لازم است سناریو و توطئە کثیف و بی شرمانە جمهوری اسلامی با فعالیت پیگیرانه در سطح جهانی و محلی افشا و رسوا شود. لازم است زبان حال گردشگران گروگان شدە فرانسوی در ایران و کارگران و معلمان زندانی بود. لازم است و میتوان بە علی خامنەای سردستە جنایتکاران و تبهکاران نشان داد “اگر خدای دهە شصت، خدای سال ١٤٠١ خورشید هم هست” اما جامعە کنونی ایران، جامعە دهە شصت و چهل سال قبل نیست و مردم بە پا خواستە ایران خواهان پایان دادن بە نظام ضدمردمی و جنایتکار اسلامی با حاکمان و خدایان زمینی آن هستند .